РЕШЕНИЕ

 

           608                          дата 31 март 2015 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 19 март 2015 год.,

 в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                           2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Георги Дуков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело 98 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Дирекция на Природен Парк „Странджа“, гр. Малко Търново против Решение № 42 от 19.12.2014г. постановено по НАХД № 222 по описа на Районен съд гр.Малко Търново, с което е изменено наказателно постановление № 11-01-1018/24.09.2014г. издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което, на ДПП “Странджа“ е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева на основание чл.132, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, за нарушение на чл.44, ал.9 от с.з., като на основание чл.133 ал.2 от ЗОП съдът е намалил имуществената санкция в размер на 500лв. и е потвърдил наказателното постановление в останалата му част.

Касаторът обжалва постановения съдебен акт като неправилен, като с оглед характера на допуснатото нарушение поддържа становището си за маловажен случай, поради което се иска отмяна на решението и на частично потвърденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът се представлява от юрисконсулт, който поддържа жалбата на сочените в нея основания. 

Ответникът по касационната жалба – директор на Агенцията за държавна финансова инспекция не изпраща представител и не взема становище.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима  за разглеждане, но по същество е неоснователна.

Касаторът ДПП „Странджа“ е санкциониран за това, че като възложител на обществена поръчка не е изпратил до АОП информация за изпълнението на сключен договор, конкретно описан, за вписване в регистъра на ОП  в нормативно определения срок по чл.44 ал.9 ЗОП, а именно едномесечен срок, след приключване изпълнението на договора, като това е следвало да стане до 16.06.2014г. Информацията за изпълнението на договора е изпратена на 31.07.2014г. по време на извършване на проверката от контролните органи. Съдът по същество е приел, че е осъществен състав на нарушение, но е счел, че е налице непрецизност при определяне на санкцията от страна на наказващия орган, като не е била обсъдена нормата на чл. 133, ал.2 от ЗОП, които предпоставките за приложението й били налице, поради което и на основание тази разпоредба изменил наказателното постановление, като намалил размера на санкцията до 500лв. Необходимо е да се отбележи, че този начин на процедиране на решаващия съд е  неправилен, тъй като той няма правомощия да извършва преквалификация на нарушението и е ако е счел, че наказващият орган неправилно е приложил материалния закон, следвало е да отмени наказателното постановление, а не да го изменя, прилагайки друга санкционна норма. Тъй като обаче липсва касационна жалба от страна на наказващия орган решението не може да бъде отменено в тази негова част.

По същество правнозначимите факти са безспорно установени и в частност не се отрича от санкционираното лице допуснатото от него нарушение, като основните му възражения са свързани с приложение на института на маловажния случай. Тези възражения са били обсъдени от районния съд, настоящият съдебен състав също ги споделя, като с оглед естеството на охраняваните обществени отношения, свързани с разходването и отчитането на публични средства, доводите за маловажност са неоснователни.   

С оглед горните мотиви и поради липса на основания за касиране на решението в обжалваната му част, то следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 42 от 19.12.2014г. постановено по НАХД № 222 по описа на Районен съд гр.Малко Търново.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: