ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 24.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти септември          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 98 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

Жалбоподателите Д.Н.В. – не се явява. Представлява се от адв. Г. с пълномощно по делото.

Желбоподателят С.К.П. - редовно призовани, не се явява. Представлява се от адв. С. с пълномощно по делото.

Ответникът Зам.-началник на ДНСК София-редовно призован, се представлява от юк. Д.-представя пълномощно.

Явява се вещото лице инж. Д.С..

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

    Инж. Д.С.С. - ** години, българка, българска гражданска, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Моля, да имате предвид, че заключението е озаглавено „Допълнително заключение”, но това е техническа грешка. Моля, думата „допълнително” да се счита за грешка в моето заключение. Това заключение е единственото по делото.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. С. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

ВЪПРОС: Съседният, западният близнак, със същите параметри ли е, както сте описали източния?

 

ОТГОВОР: Заключението ми е изключително за източния калкан. Западният калкан също има таванско помещение, което не съм измерила. Констатациите са за източния.

 

ВЪПРОС: Нивото при двата калкана еднакво ли е, или е с наклон?

 

ОТГОВОР: Еднакъв е наклона.

 

Адв. С.:Нямам други въпроси.

 

Адв. Г.: Нямам въпроси.

 

Юк.Д.: Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесеното възнаграждение в размер на 225 лева. /Издаден РКО 225 лв. на 24.09.2013 г./

 

Адв. С.: Моля, вещото лице да направи оглед на място и да отговори на въпросите за западния близнак, относно това каква е височината от котата ул. „Месамбрия” до билото на кота западния близнак, както и да установи застроеното дали представлява таванско помещение или е надстройка на двуетажната сграда?

 

Адв. Г.: Предоставям на съда.

 

Юк. Д.: Предоставям на съда по доказателственото искане.

 

След като съпостави поисканата задача със съдържанието на оспорения административен акт, съдът счита, че искането е извън предмета на спора. Основание за издаването на оспорения акт е мотивиран отказ за узаконяване на главния архитект на общината, който според административния орган е влязъл в сила. Параметрите на застрояване на съседна сграда нямат отношение към правния спор.

 

По изложените съображения, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане на допълнителна експертиза.

 

         Адв. С.: Нямам други доказателствени искания.

 

         Адв. Г.: Нямам други доказателствени искания.

 

Юк. Д.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните състезания.

 

Адв. С.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да уважите жалбата и да ми дадете възможност да Ви представя писмена защита. Считам, че двамата жалбоподатели са с един акт и са другари в това производство.

 

Адв. Г.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да уважите изцяло жалбата на моя доверител.

Ще представя писмени бележки.

 

Юк. Д.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбите като неоснователни.

Ще представя писмени бележки.

Моля за присъждане на юрисконсутското възнаграждение.

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: