ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 04.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти юни                                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 98 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

         Жалбоподателите Д.Н.В. – редовно призован, се представлява от адв. К.Г. с приложено пълномощно.

Жалбоподателят С.К.П. - редовно уведомени, не се явява. За него се явява адв. С. – представя пълномощно.

         Ответникът Заместник-началник на ДНСК София - редовно уведомен, се представлява от юк. К..

 

         По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Д.В. и на С.П. срещу Заповед РД-14-33/23.11.2012 г. на Зам.-началника на ДНСК София, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж – надстройка на тавански етаж над съществуваща жилищна сграда с административен адрес гр.***.

 

Адв. Г.: Поддържам жалбата. Да се приемат писмените доказателства. Моля да назначите съдебно-техническа експертиза със задачи формулирани в нарочна писмена молба, която представям.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата. Поддържам направеното доказателствено искане от колегата.

 

Юк. К.: Оспорвам двете жалби. Във връзка с изложеното в жалбата на В., моля да приемете обратна разписка като доказателство на какъв адрес жалбоподателя получава документи, както и доказателство за връчването на констативния акт. Моля да приемете административната преписка. Не се противопоставям по доказателственото искане за допускане на съдебно-техническа експертиза.

 

Адв. Г.: От представените копия, не правя категоричен извод дали обратната разписка е  получена лично от моя доверител, тъй като има само подпис и не мога да преценя дали му е връчена лично.

 

Адв. С.: Да се приемат доказателствата. Оспорвам ги по отношение на моя доверител, тъй като той не е получавал документи.

 

Предвид изявленията на страните Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА известие за доставяне и писмо от 27.07.2012г., адресирано до С.К.П. и известие за доставяне с екземпляр от оспорената заповед до Д.В..

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 2 и 3.

 

По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, Съдът счита, че искането е основателно и следва да бъде уважено.

С оглед на изложеното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани от адв. Г. в искане представено в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. Д. С. С..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 450 лева, от които 225 лева дължими от жалбоподателя Д.В. и 225 лева дължими от жалбоподателя С.П., в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

 

Вещото лице да бъде уведомено за започване на изпълнението на задачите след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Не приключва събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.09.2013 година от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,45  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: