Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1246             10.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                  2. Чавдар Д.

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Желязко Георгиев като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 98 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на С.Д.М., ЕГН **********;*** против решение № 2792/13.12.2011г. постановено по НАХД № 4218/2011г. на Районен съд Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 172/29.08.2011, издадено от началник група в сектор „ПП” към ОДМВР Бургас, с което за нарушение на чл. 100, ал. 2, предложение първо от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 лева, като районният съд е намалил размера на санкцията на 1500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител адв. С., БАК поддържа жалбата на основания, изложени в нея. Представя писмена защита.

Ответникът по касация  - началник сектор „ПП” към ОДМВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на С.Д.М. против наказателно постановление № 172/29.08.2011, издадено от началник група в сектор „ПП” към ОДМВР Бургас, с което за нарушение на чл. 100, ал. 2, предложение първо от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 лева. Първоинстанционният районен съд е приел, че за осъщественото административно нарушение, на касатора следва да се наложи административно наказание по чл. 179, ал. 3, т. 2 от ЗДвП в размер на 1500 лева, а не както е определено от административнонаказващия орган по чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗДвП в размер на 3000 лева. С тези мотиви, БРС е изменил наказателното постановление в частта му относно наложената санкция, като е определил нова такава в размер на 1500 лева.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Основателно е възражението на касатора, че е налице разминаване в описаната фактическа обстановка в съставения АУАН и процесното НП. В АУАН се посочва, че водачът М. *** в посока към с.Черни връх до каменна кариера „Андела”, докато видно от процесното наказателно постановление М. е санкциониран за това, че на 29.07.2011г. около 9,10 часа на път 2, клас № 7909 в качеството си на водач на МПС - товарен автомобил с рег.№ А9793ВХ в гр. Бургас, кв. „Горно езерово” в посока към с.Черни връх управлява товарен автомобил без залепен винетен стикер за платена винетна такса категория К-2, като се посочва, че пътят е обозначен с пътен знак Д-25.

Процесното НП е незаконосъобразно и поради нарушение на материалния закон. Следва да се отбележи изрично, че както в АУАН, така и в НП е посочено, че нарушението е установено в границите на гр. Бургас, кв. „Горно езерово”. Безспорно това е урбанизирана територия. Съгласно забележката към Решение № 945 на МС от 01.12.2004г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, приемане на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса и за определяне на съоръжение, за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища, такса за ползване на пътна инфраструктура (винетна такса) не се заплаща за всички участъци от републиканските пътища, попадащи в границите на урбанизираните територии, трайно обозначени със знаци Д11 и Д12, а също така за обходните и околовръстните пътища. В този смисъл липсва каквото и да е нарушение.

Ако се приеме, че действително водачът М. е управлявал товарния автомобил на посоченото в АУАН място в посока към с.Черни връх до каменна кариера „Андела”, то видно от вече цитираното Решение № 945/01.12.2004г. на МС село Черни връх не е част от път с № 7909, който обхваща селищата (Средец - кв. Меден рудник) - кв. Горно Езерово - Братово - Равнец - (Русокастро – Трояново).

По изложените причини наказателното постановление е издадено при недоказана фактическа обстановка, поради което същото не отговаря на изискването на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, която норма изисква описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да се отмени изцяло.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл.63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 2792/13.12.2011г. постановено по НАХД № 4218/2011г. на Районен съд Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 172/29.08.2011, издадено от началник група в сектор „ПП” към ОДМВР Бургас, с което за нарушение на чл. 100, ал. 2, предложение първо от ЗДвП, на С.Д.М., ЕГН **********;*** е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 лева, като районният съд е намалил размера на санкцията на 1500 лева

 

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 172/29.08.2011, издадено от началник група в сектор „ПП” към ОДМВР Бургас, с което за нарушение на чл. 100, ал. 2, предложение първо от ЗДвП, на С.Д.М., ЕГН **********;*** е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 лева

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.