Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

град Бургас, 08.07.2011г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на девети юни, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                       ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КНАХД № 98/2011г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

         Касаторът „Фенси 09” ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр.Бургас, ул.Александър Велики № 40, представлявано от Павлина Великова – управител, чрез представител по пълномощие адвокат Петрова, е оспорил Решение №2090/13.12.2010г. по НАХД №3018/2010г. на Бургаски районен съд. С решението е потвърдено НП №90/05.05.2010г. на директора на Дирекция „Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове” в Патентното ведомство на Република България, с което за нарушение на чл.81, ал.1 от Закон за марките и географските означения (ЗМГО) на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв., а на основание ал.5 от същата разпоредба са отнети в полза на държавата 30 чифта дамски обувки, всички означени със знаци, сходни на марка рег.№51062. В касационната жалба се твърди, че решението е неправилно, поради нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Касаторът твърди, че е получавал стоката с марка „Sofia Baldi” от ЕТ „Дениз – Фатме Сюлейман” гр.Хасково, която стока е получавана и от дружеството „Полидор трейд” ООД, на което титулярът на марката е разрешил продажбата на артикулите на територията на Република България. Касаторът твърди, че „Полидор трейд” ООД има разрешение да използва в търговската си дейност тази марка и да осъществява внос на стоки от нея. Поради тези възражения, касаторът счита, че не е осъществил състава на административното нарушение, тъй като при него не е налице елемента „липса на съгласие на титуляра на марката”. Иска от съда да отмени обжалваното решение, а по съществото на спора да отмени атакуваното НП.

         В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, касаторът поддържа жалбата и пледира за отмяна на решението на Районния съд.

         Ответникът по жалбата не изпраща представител и не изразява становище.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита жалбата за неоснователна, а обжалваното решение за правилно.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Решението на Районен съд гр.Бургас е правилно.

Неоснователно е възражението на касатора, че липсва елемент от състава на нарушението, тъй като процесните стоки са получени от „Полидор трейд” ООД, който от своя страна ги получава от притежателя на марката ЕТ „Дениз – Фатме Сюлейман” гр.Хасково. Приложените шест броя фактури, които удостоверяват получена от касатора стока от вида „обувки, боти, чанти” от „Полидор трейд” ООД не индивидуализират описаната в тях стока и не може да се направи извод, че тя е от тази марка. Освен това твърденията, че „Полидор трейд” ООД е получил правата да разпространява стоки от тази марка от притежателя на марката ЕТ „Дениз” не са установени с допустими доказателства – нито доказателство за писмено предоставяне на такива права, нито каквото и да е изявление в тази насока от ЕТ „Дениз – Фатме Сюлейман” гр.Хасково, независимо от формата му. Представените пред първата инстанция вносни бележки, от които се установява, че Павлина Великова е захранвала сметката на Фатме Сюлейман, не могат да установят твърденията по касационната жалба, тъй като от тях не може да се направи извод, какво е основанието за захранването на тези сметки, нито може да се направи връзка между получаването на стоки от „Полидор трейд” ООД и захранването на сметката на Фатме Сюлейман.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, поради което и на осн.чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2090/13.12.2010г. постановено по НАХД 3018/2010г. на Районен съд гр.Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: