ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер 108          Година 15.01.2010        Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав, на петнадесети януари две хиляди и десета година в закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 98 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба подадена от П.Й.М. *** против заповед за полицейско задържане рег.№ 17 от 14.01.2010г. издадена от К.И.И. - полицай ООР при ІV-то РУ на ОДМВР. В приложената административна се съдържа заявление вх.№ Я-34/10г. с което жалбоподателя заявява, че иска да оттегли жалбата си.

Съгласно чл.155 ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а съгласно ал.3 на същия член оттеглянето на оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба.

Съдът след като констатира, че по делото се съдържа писмено заявление за отказ от оспорването от жалбоподателя, намира, че са налице основанията по чл.159 т.8 от АПК, за оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на производството по административно дело № 98/2010г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.159 т.8 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата подадена от П.Й.М. *** против заповед за полицейско задържане рег.№ 17 от 14.01.2010г. издадена от К.И.И. - полицай ООР при ІV-то РУ на ОДМВР.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 98/2010г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: