ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 10.03.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На десети март                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 98   по описа за 2009година.                     

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

Жалбоподателят Ж.А.Ж., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника по жалбата ДНСК - София, нередовно призован, се явява процесуален представител юк К., редовно упълномощен, с пълномощно по делото. 

Заинтересованата страна, Държавата чрез председателя на Държавна агенция по горите, редовно призована, не изпраща представител.

 

ЮК К.  – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № РД-14-400/29.04.2008г. на зам.началника на ДНСК – София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Едноетажна масивна сграда” под № 20 по съставената от Община Бургас схема на извършеното незаконно строителство в района на бетонов път - канали, находящ се в поземлен имот, представляващ отдел 236 от Държавен горски фонд, в м.„Ченгене скеле”, в землището на гр.Бургас и се движи по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

ЮК К. – Оспорвам жалбата. В призовката сме задължени да представим протокол № 20/12.11.2007г., цитиран в оспорваната заповед, представили сме протокол със същия номер, но от датата 8.06.2006г.  Заявявам, че протокол от 12.11.2007г. не се откри в нашите регистри. Нямам други доказателства. Моля да приемете административната преписка.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства подробно описани в жалбата.

ПРИЕМА представените от административния орган доказателства, представляващи административната преписка съгласно опис по съпроводително писмо изх.№І-2811-00-545/23.01.2009г., както и представените с писмо изх. №457-00-264/16.02.2009г. писмени доказателства. 

 

Поради липса на процесуални и доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход по същество

 

ЮК К. - Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Установения строеж е без строителни книжа, установен като незаконен към момента на строежа. Образувано е производство по § 184, ал.4 от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ с влязъл в сила отказ на главния архитект на Община Бургас за узаконяване на процесния строеж. В тази връзка, незаконния строеж следва да бъде премахнат. Моля да постановите решение, с което да оставите в сила заповедта на зам. началника на ДНСК. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение  в срок.

 

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.10  часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: