ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.06.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми юни                           две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 988 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Жалбоподателят „СИС Индустрийс“ ООД - редовно уведомен, се представлява от адв. С. – представя пълномощно.

          За ответника – началник на Митница Бургас - редовно уведомен, се явяват юк. И. и юк. Л. – представят пълномощни.

 

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „СИС Индустрийс“ ООД, с ЕИК по Булстат ******, със седалище и адрес на управление: ******, представлявано от Р.М.С. против решение № 32-17215 от 20.01.2017 г. на началника на Митница Бургас.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата. Установих, че някой от решенията са издадени от зам. директори, поради което моля да задължите административния орган да представи доказателства в тази насока. В преписката има документи на чужд език, които би следвало да  бъдат преведени на български език и моля да задължите ответника да ги представи преведени на български език. Представям нарочна молба с искане за извършване на химическа експертиза по делото с препис за ответната страна. Правя това искане с оглед твърденията в жалбата ни относно начина и реда на вземане, транспортиране и съхраняване на пробите. Моля да задължите ответника да представи доказателства за начина на транспортиране и съхранение на взетата проба и моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели с оглед възраженията ни, които сме направили в жалбата, че извършените действия по транспортиране, вземане и съхранение на пробата не отговарят на правните норми. Едното лице е присъствало на място в склада, където са вземани пробите за изпитване, а другото лице е извършвало транспорта на пробите със собствения си автомобил до Митница Бургас. На следващо място моля да задължите Митница Бургас да представи Ръководството за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол, въз основа на който са се позовали началника на Митница Бургас и на Агенция Митници при издаване на въпросните обжалвани решения. Тези правни норми липсват в информационните системи, а там е уреден редът на вземане, съхранение и транспортиране на проби.

Юк. И.: Оспорваме жалбата. Моля да приемате представените с административната преписка писмени доказателства. По отношение на приложения към жалбата до директора на Агенция Митници Протокол от изпитване № П – 804/29.11.2016 г. на ИАЛВ считам, че същият не следва да бъде приет, тъй като касае различни стоки от тези предмет на настоящето дело и изследването не е извършено в присъствие на митнически служител. Съответният митнически служител не е взимал пробата, като няма данни, че стоката, взета за проба, е идентична с тази, взета по митническата декларация. По искането за допускане до разпит на двама свидетели възразявам, тъй като по делото са приложени достатъчно доказателства, които да доказват начина на вземане на пробите, за всяко действие на митническите органи е издаден документ, който е подписан от митнически служител и от представител на жалбоподателя. Алтернативно, моля да се допуснат до разпит и от наша страна двама митнически служители, присъствали при вземането на пробите. Съгласно Регламент № 952/2013 г. на ЕС транспортирането на пробите е ангажимент на жалбоподателя, който е следвало да осигури необходимите изисквания и няма право да възразява в тази насока. Във връзка с поисканата химическа експертиза моля да ни дадете възможност да се запознаем с представената молба в днешно съдебно заседание и да изразим писмено становище по нея.

Адв. С.: Във връзка с направеното оспорване относно задължението на страната не се сочи конкретен текст, както и липсва Ръководството за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол в кориците на административната преписка, за да се установи какъв е този ред. Според нас би било доста правно неиздържано страната сама да взима пробите и да ги кара до Митница Бургас. В Ръководството е уреден начинът на транспортиране.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

Задължава началника на Митница Бургас да представи надлежно заверени Заповед за заместване № 0-3440/21.12.2016 г. на директора на Агенция Митници гр. София, Заповед № ЗАМ-279/14.03.2017 г., както и Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол, в 7-дневен срок от днес.

Задължава началника на Митница Бургас да представи по делото легализиран превод на документите, находящи се в административната преписка, съставени на чужд език, в 30-дневен срок, считано от днес.

Допуска извършването на съдебно-химична експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна молба, представена в днешно съдебно заседание, както и тези поставени от съда, на основание чл. 171, ал. 2 АПК, а именно:

1.     През колко етапа протича алкохолната ферментация? Колко е времетраенето на всеки от етапите и какви химични промени настъпват в продукта, в частност, как захарите се разграждат и се превръщат в алкохол на всеки от етапите? При ферментацията какви основни и междинни продукти се отделят?

2.     Възможно ли е и как се извършва транспортирането на процесната стока на всеки от тези етапи?

3.     Кои фактори оказват влияние върху развитието на дрождите? Необходим ли е кислород за размножаване на дрождите и ако да, какви са начините за обогатяване на сместа с кислород? Какви външни фактори биха рестартирали спряла ферментация и по какъв начин?

назначава на изготвяне на заключението вещото лице Л.С.С. при депозит в размер на 500,00 лв., вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок, считано от днес.

Дава възможност на процесуалните представители на ответника да вземат становище по поставените въпроси към заключението и при необходимост да направят допълнение към формулираните вече такива в нарочна молба, с препис за другата страна, в 7-дневен срок, считано от днес.

          Допуска до разпит в следващо съдебно заседание по двама свидетели при довеждане от жалбоподателя и ответника, които ще установяват факти относими към предмета на спора.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.10.2017 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: