ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.10.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети октомври                     две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 988 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят „СИС Индустрийс“ ООД - редовно уведомен, се представлява от адв. К. - представя пълномощно.

          За ответника – началник на Митница Бургас - редовно уведомен, се явяват юк. Т.- И., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице д-р Л.С.С..

 

Съдът докладва постъпило становище с вх. № 7028/07.07.2017 г. от ответника с приложени към него доказателства по опис / от л. 120 до л. 154 от делото/.

Съдът докладва постъпило становище от жалбоподателя с вх. № 8425/09.08.2017 г.

Съдът докладва постъпил по делото легализиран превод на документите, находящи се в административната преписка на чужд език, с молба вх. № 8777/18.08.2017 г. от ответника  / от л. 1** до л. 179 от делото/.

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-химична експертиза с вх.№ 10468/04.10.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв.К.: Запозната съм с представените документи. Моля същите да бъдат приети. Да се пристъпи към изслушване заключението на вещото лице.

юк. Т.- И.: Моля да бъдат приети представените от нас доказателства. Да се изслуша вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-химична експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Д-р Л.С.С. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, семейна, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

 

адв. К.: Имам въпроси, тъй като вещото лице не е отговорило директно и конкретно на поставените от нас въпроси. Ако съда не възрази, ще ги поставя още веднъж за по-голяма яснота.

По въпрос №1 питането ми е дали и съответно как е консервирана пробата, можете ли да отговорите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С едно изречение - не е консервирана, не е съхранена и не е запазена контролна проба в Агенция „Митници“.

 

адв. К.: С оглед на това очевидно методите за консервиране и съхранение, които евентуално са използвани, може ли да се твърди, че са били подходящи с оглед спецификата на стоката?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Липсата на контролна проба не дава възможност да се отговори на този въпрос.

адв. К.: А, за да се определи действителното алкохолно съдържание на съответната проба?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Действителното алкохолно съдържание не може да бъде определено поради липса на контролна проба.

адв. К.: Може ли да се определи относителната плътност, съдържанието на захари, Brix и т.н.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нито един от четирите показатели не може да бъде определен поради липса на контролна проба.

адв. К.: По въпроси № 5 и № 6 може ли в такъв случай да се направи извод, че действителното алкохолно съдържание, съдържащо се в МЛЕ, е същото, каквото е било към датата на вноса?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не само действителното алкохолно съдържание, а цялата характеристика на пробата в деня на освобождаване за потребление – 21.10.2016 г. твърдя, че е коренно различна от характеристиката на пробата, която е доставена за анализ на 24.10.2016 г. Основания да мисля така ми дават няколко причини. На първо място към приложените по делото документи има становище на юк. И., в което е споменато, че пробите са съхранявани в одобрено за съхранение помещение. На второ място, когато бях в Агенция „Митници“ гр. Бургас на 12.09.2017 г. след разговора с правния отдел, слязох в отдел „Митническо оформление“ и разговарях с колегите там. Служителите заявиха, че нямат възможност за съхранение на проби. На трето място бих посочила стойностите на показателите от МЛЕ не само в тази проба, но и във всички проби те са различни, никъде не се връзва захарния баланс. Захарен баланс означава като сумираме захарите на ферментиралата гроздова мъст и захарите на неферментиралата да дадат изходното захарно съдържание – 182,2 g/l. Изходното захарно съдържание, с което тръгва гроздовата мъст от Македония за България. Методите, които са използвани за анализ, са методи за неферментирала гроздова мъст. Тук се определят показатели на една ферментираща гроздова мъст и стойностите на показателите се бият помежду си. Затова никъде не се установява взаимовръзка и някаква логика в случващото се. В потвърждение на това ще посоча Протоколът от изпитване на нашата лаборатория от 29.11.2016 г. Пробата е взета месец по-късно. Там действителното алкохолно съдържание е 0,00 %. Пробата е взета от съшия съд на съшия ден, но е консервирана, съхранена и запазена. Значи месец по-късно на същата проба действителното алкохолно съдържание е 0,00 %, а месец по-рано техните показатели са коренно различни.  На последно място бих искала да посоча, че в Ръководството, по което те посочват, че са взети пробите, на страница № 11 пише, че плодовите сокове, какъвто е и гроздовият сок, трябва незабавно да се замразят, а преди замразяване трябва да се консервират с 2 грама на литър салицилова киселина. Всичкото това не е спазено. Няма как качествената характеристика на пробата към датата на анализа от гр. Пловдив да бъде същата към деня на освобождаване на стоката за потребление. 

адв. К.: Вие, като специалист може ли да кажете каква е разликата между гроздов сок и гроздова мъст?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма разлика между гроздов сок и гроздова мъст. Гроздовата мъст е течен продукт съгласно Закона за виното и спиртните напитки, получен при преработката на винено грозде с действително алкохолно съдържание при 20 градуса непревишаващ 1об.% . Гроздовият сок е неферментирал течен продукт, получен при преработката на грозде с действително алкохолно съдържание при 20 градуса непревишаващо също 1об.%.

адв. К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Оттеглям искането ни за разпит на двама свидетели при режим на довеждане от наша страна.

юк. Т.- И.: Кой Ви заяви, че митническите органи нямат възможност за съхранение на пробите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Двама ваши служители. А даже и да не споменат това всичко останало, споменато от мен, показва, че пробите не са съхранени.  А в хода на документите, които разгледах, нямам данни и за това как са транспортирани пробите от с. Церковски до Митница Бургас, как са съхранени пробите в Митницата и как са транспортирани после от Митница Бургас до лабораторията в гр. Пловдив. Изминали са три дни от датата на вземането на пробата. Ако пробата беше съхранена при температура, даже и да не е замразена, което е изискване в Ръководството на Митницата за вземане на проби, да беше съхранена в хладилни условия при температура 10-13 градуса тя щеше да издържи 6 /шест/ дни и нямаше да започне алкохолна ферментация. Това съм го посочила в теоретичната част на експертизата си, защото при тази температура винените дрожди губят своята ферментативна активност, те не могат да разграждат захарите и няма как да започне алкохолната ферментация.

юк. Т.- И.: Да разбирам, че Вие не може да посочите служителите, които са Ви заявили, че митническите органи нямат възможност за съхранение на пробите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не.

юк. Т.- И.: Това е основното. На това се опира заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не е това. Посочих пет причини.

юк. Т.- И.: На какво се основават констатациите Ви тогава, че няма съхранена проба?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разговарях с Вас и колегите Ви долу в „Митническо оформление“.

юк. Т.- И.: Кой Ви каза, че няма проби.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Колегите Ви долу в отдел „Митническо оформление“, както и Вашият шеф на Правния отдел. Дойдох при Вас, час може би бях при Вас, разговаряхме надълго и нашироко. Нямаше съхранени проби. Ако вие имахте съхранени проби как нямаше да ги дадете за анализ?

юк. Т.- И.: Съобразихте ли пробите, които са дадени на жалбоподателя,тях да изследвате?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямам поставен такъв въпрос.

юк. Т.- И.: В преписката е приложено Удостоверение за анализ на виното от 14.10.2016 г., което Вие също коментирате.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: То е за анализ на гроздова мъст.

юк. Т.- И.: Какви стойности са отразени в него?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В лозаро-винарския сектор това не е прецедент – внасяне и изнасяне на гроздова мъст. В близкото минало наши стопанства от Бургаска област изнасят гр. мъст от сорта „Мускат“ за Италия, където пътят не е 24 часа, както е от Македония дотук, а е 48 часа. Има т.нар. добри практики, които всеки специалист в сектора съблюдава. Какво ни показва това анализно свидетелство? Ако Ви прави впечатление всички партиди на пренос в цистерни са изпратени с едно и също анализно свидетелство, с едни и същи показатели. Това показва, че гроздето е обрано в рамките на 1-2 дни, преработено, сулфитирано и съхранено в цистерни с охладителни системи, за да може това анализно свидетелство да се отнася и за 14,20,25 и 28.10.2016 г., така както и ние навремето сме контролирали процесът на изнасянето. Анализното свидетелство е направено в Института по земеделие в  гр.Скопие, носи подписи на двама доктори. Няма как да не се съблюдава добрата практика за прехвърлянето. Мъстта е била охладена, така се съхранява, за да не започне ферментация в другата цистерна и цистерната за 24 часа пристига в с. Церковски. От тук насетне колегите от Агенция „Митници” поемат нещата в свой ръце. Вземат проба, как я вземат, как я транспортират, как се анализира това вече те трябва да отговорят. Не съм била свидетел и не мога да отговоря.

юк. Т.- И.: Има ли там данни за поставяне на серен диоксид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разбира се, да. Откъде ще дойде този серен диоксид в пробата?

юк. Т.- И.: В такива малки количества може ли да има серен диоксид? 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз достатъчно добре в експертизата съм обяснила, че специалистът преценя количеството серен диоксид, което се добавя в зависимост от количеството захарно съдържание, pH и много други показатели. Това е комплекс от фактори. Прибавяйки серния диоксид под формата на сериста киселина той веднага започва да се свързва с компонентите от гр. мъст и най напред с глюкозо-фруктозата от гр. мъст.Това е процес. Аз съм посочила в експертизата си.

юк. Т.- И.: Има ли данни какво количество серен диоксид на какъв тонаж е сложено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ще извикате колегите от Македония да Ви посочат.

юк. Т.- И.: Няма данни, така ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вътре в Удостоверението има показатели, по които се определя. Показатели - свободен, общ, свързан. Нямаме в самата бланка какво е добавяното количество. На място се преценя от специалистите, но откъде ще дойде този серен диоксид там, ако не е добавен.

юк. Т.- И.: Нямам други въпроси. Моля да се пристъпи към изслушване на водения от нас свидетел.

СЪДЪТ  пристъпва към изслушване на допуснатия в предходно съдебно заседание свидетел.

 

          СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

          В.М.Е. с ЕГН **********, на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, работи в Агенция „Митници“ като митнически инспектор.

 

Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

          Свидетелят обещава да говори истината.

 

юк. Т.- И.: На дата 21.10.2016 г. вземали ли сте проби от продукт, деклариран от „Сис Индустрийс“ ООД като гр. сок?

Свидетелят: Да, взехме проби. Уточнявам защо се наложи взимането на проби. Понеже представителят на фирмата г-н П. носи документите след 12 часа, а стоката е пристигнала преди обяд. Идва с всички документи за пускане на стоката в свободно обръщение. По Закона за митниците ние трябва, за да приемем декларацията, трябва да установим точността на стоката относно тарифен код и абсолютно всички други подробности. Стоката така е обявена в декларацията и в приложените документи към нея като гр. сок/гр. мъст. За нас не е достатъчно ясно като наименование на стоката, защото по митническите тарифни кодове за нас това са две различни понятия          . Едното е гр. сок, което не е акцизна стока, а другото е гр. мъст, която е акцизна стока. Не може да заведем декларация на различни кодове. Това е една стока и трябва един код и за да установим каква е стоката действително затова се наложи да вземем проби. Взехме проби от с. Церковски. По видими белези стоката не беше гр. сок, а гр.мъст. В нашето законодателство, по което ние работи, това са две различни понятия. Стоката представляваше гр. зърна, намачкани, вътре с костилките и извлечения сок с част от чепките. Това беше стоката, която превозвахме и фактически взехме  проби от с. Церковски.

юк. Т.- И.: Какво представляваше превозното средство, в което беше стоката?

Свидетелят: това бяха нехладилни цистерни, обикновени цистерни за превозване на хранителни продукти.

юк. Т.- И.: Представена ли бе възможност на дружеството-жалбоподател да ангажира независим сървейор?

Свидетелят: Да, беше представена такава възможност на дружеството, но те отказаха. Предоставиха на нас възможността да вземем пробите.

юк. Т.- И.: В присъствието на представител на декларатора ли бяха взети пробите?

Свидетелят: Да, в присъствието на декларатора г-н П., в присъствието на помощник технолог от предприятието, както и общи работници.

юк. Т.- И.: Предоставихте ли на представителя на декларатора г-н П. проба?

Свидетелят: Да, винаги сме предоставяли проба.

юк. Т.- И.: А протоколът предоставихте ли?

Свидетелят: Да.

юк. Т.- И.: Някакви възражения да е имало в някакъв момент във връзка с тази процедура?

Свидетелят: Не, не е имало, дори и от технолога.

юк. Т.- И.: Освен тези проби, взети по инициатива на митническите органи, други проби по конкретното ЕАД известно ли Ви е Митницата да е уведомявана, че жалбоподателят е искал да вземе проби и Митницата да е присъствала?

Свидетелят:  Не, не ми е известно да са ни уведомявали и да сме присъствали въобще на вземането на други проби.

юк. Т.- И.: Нямам други въпроси.

адв. К.: Казахте, че има разлика между гр. сок и гр. мъст, защото това са стоки под различни кодове. Кое законодателство прилагате, във връзка с общата митническа тарифа, нали?

 Свидетелят: Да.

адв. К.: Добре, известно ли Ви е, че „Сис Индустрийс“ ООД е декларирало стоката под код 20096110?

Свидетелят: Нямам спомен, наизуст не мога да кажа.

адв. К.: Представям за сведение на съда извадка от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1754 на Комисията от 6.10.2015 г. и ако евентуално свидетелят иска да коментира, че под кода, който е декларирана стоката, същата е описана като сок от грозде, включително мъст, което е всъщност един и същи код.

Следващият ми въпрос е замразихте ли веднага пробата след като я взехте?

 

Свидетелят: Не, не сме замразявали пробата.

 

адв. К.: Как я превозихте от с. Церковски до митническото учреждение?

 

Свидетелят: С кола на дружеството-жалбоподател, шофирана от г-н П.. Шишетата бяха в щайги, а не в хладилна чанта. При положение, че от Македония до България стоката е превозвана в нехладилна цистерна не смятаме, че е необходимо да бъдат превозвани в хладилна чанта от с. Церковски до гр. Бургас.

 

 въпрос на Съда: В какво бяха пробите?

Свидетелят: В стъклени чисти шишета, предоставени ни от дружеството.

адв. К.: От коя час на цистерната взехте пробите?

Свидетелят: От крановете.

адв. К.: Средна проба вземали ли сте?

Свидетелят: Не, не сме.

адв. К.: Директно от крановете в бутилките ли слагахте пробата?

Свидетелят: Не, директно не може, защото гърлата на бутилките са малки. Това е гр. мъст, която е необходимо са се вземе в кофа и след това с голяма фуния да се пресипе в шишета.

адв. К.: С какво затворихте бутилките?

Свидетелят: От дружеството-жалбоподател ги затвориха с коркови тапи пред нас.

 адв. К.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

юк. Т.- И.: Считам, че вещото лице не е обективно. Вещото лице е участвало в изготвянето на констативен протокол, приложен в преписката, и следователно заключението не може да бъде кредитирано от съда като безпристрастно. Също така считам, че от страница № 4 до № 5 вещото лице е отговаряло на въпроси, които то само си е измисляло. Искам да представя за сведение и друго мнение по въпроса в сферата на винопроизводството, а именно извадка от труда на доц. к. т. н. М.М., където е записано,че необходимата доза за сулфитиране е 120-150 mg на dm3 на такъв продукт.

Нямам други доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Реплика на Вещото лице: Г-жо съдия, по зададените въпроси от двете страни бих искала да внеса малко яснота, ако това е допустимо.  Колежката твърди едва ли не, че гр. мъст, идвайки от Македония дотук, е започнала да ферментира. Това е антинаучно и антипрактично. В експертизата съм посочила, че присъствието на въглероден диоксид, който се отделя при ферментацията, създава налягане, ще избие клапите на цистерната и това ще застраши човешки живот. Това е недопустимо. Освен това Вие твърдите, че стоката е превозена в цистерна за хранителни продукти. Всички цистерни за хранителни продукти са термоизолирани. Какво означава термоизолирана цистерна? Представете си две цистерни, едната с по-малък диаметър, другата с по-голям диаметър. Малката е поставена в голямата и разстоянието от 10-15 см е запълнено с минерална вата.  Представете си един обем от 25 000 литра примерно, защото всички партиди са от такъв голям обем, тръгва от Македония с осем-градусова температура за 24 часа, в такъв обем, охладена, в такава цистерна колко може да се промени. Относно цитирания труд на доц. к. т. н. М.М. - да, така е. То може да бъде и 300 mg, ако гроздето е нездраво, с мана, но пак казвам това се преценя от специалиста, каквото е направено в Скопие.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Отменя определението от 28.06.2017 г., с което са допуснати до разпит двама свидетели при а довеждане от страна на жалбоподателя и един от страна на ответника.

Приема представените със становище вх. № 7028/07.07.2017 г. от ответника доказателства по опис / от л. 120 до л. 154 от делото/, постъпилото становище от жалбоподателя с вх. № 8425/09.08.2017 г., представеният легализиран превод на документите, находящи се в административната преписка на чужд език, с молба вх. № 8777/18.08.2017 г. от ответника  / от л. 1** до л. 179 от делото/, както и представените в днешно съдебно заседание доказателства.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 500,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 500 лв. на 18.10.2017 г./.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество

 

адв. К.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените изцяло оспорваното от нас решение като незаконосъобразно, постановено в противоречие на материалните и процесуалноправните норми на основание подробно изложените в жалбата ни аргументи. Моля да ни предоставите срок за изготвяне и представяне на писмени бележки по същество на спора. Моля да ни присъдите направените по делото разноски по представения списък.

юк. Т.- И. Уважаема г-жо съдия, моля да не кредитирате представения Протокол от изпитване № П-804 от 29.11.2016 г. на ИАЛВ. Същият касае други родово определени вещи, различни от стоките, предмет на конкретната митническа декларация, т.е. стоките, предмет на конкретния внос. Този протокол е бил изготвен в отсъствие на митнически служители и следователно няма как да се установи идентичност между стоките, предмет на вноса и стоките, за които той говори. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Претендирам юрисконсултско възнаграждение. Моля за срок за представяне на писмени бележки по същество на спора.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: