Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1729

 

гр. Бургас, 24 октомври  2014 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на девети октомври, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

           ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТОНИ ПЕТРОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 988/2014 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от адвокат К. Л., действащ като пълномощник на Ф.Н.А., против решение № 600/02.04.2014г., постановено по н.а.х.д. № 389 по описа за 2014г. на Районен съд гр.Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 4556/29.11.2013 г., издадено от Началник група в сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Бургас,  с което на Ф.Н.А. ***, за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП и на основание чл. 182, ал.1, т. 6 от ЗДвП му е наложена глоба, в размер на 500 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление. Твърди, че при постановяване  на съдебния акт е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в липсата на изложени мотиви, досежно възраженията, наведени пред съда, с подадената жалба. Заявява, че в мотивите на решението има посочени неверни факти и констатации, касаещи скоростта, с която е бил управляван автомобилът на посочените в наказателното постановление, дата и място. Отделно счита, че съдът неправилно е приложил материалния закон, като не е отчел допуснато от наказващия орган нарушение при определяне на правната квалификация на деянието.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват и не вземат становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира касационната жалба за неоснователна и счита, че като законосъобразно първоинстанционното решение следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Този съд намира възраженията, наведени с касационната жалба за неоснователни. Първоинстанционният съд е дал отговор на всеки един от повдигнатите пред него с жалбата, въпроси. Обсъдил е всички събрани доказателства, включително и гласните такива, и въз основа на тях е направил извод за законосъобразност на наказателното постановление.

Съдът намира, че не може да се приеме за основателно възражението, че в мотивите на първоинстанционния акт са посочени неверни факти и обстоятелства. Действително в решението, при повторно описване на  фактите, въз основа на които е направен извод за съставомерност на деянието е посочено, че лекият автомобил е бил управляван със скорост 2157 км/час. В случая обаче е очевидно, че се касае до допусната от съда техническа грешка, която по никакъв начин не се отразява върху правилността на крайната преценка на съда, дадена с оспореното решение.

Неоснователно е и възражението, че съдът не е отчел допуснато нарушение от наказващия орган при квалифициране  на деянието. Тук следва да се посочи, че първоинстанционният съд подробно е обсъдил наведеното пред него възражение и също е дал отговор защо го намира за неоснователно.

Правилно е извършена преценка на показанията, дадени от свидетеля Х. Ш., като е отчетено, че тези показания от една страна са пристрастни, а от друга страна не могат да бъдат съотнесени към фактите, въз основа на които е направена преценка за съставомерност на нарушението, тъй като този свидетел дава показания, относно факти, но не и за конкретната дата, на която е извършено нарушението.

Съдът е посочил, че след като жалбоподателят е подписал без възражения съставения АУАН, то за него не е съществувало никакво съмнение, че е извършил нарушението в рамките на населеното място. Затова правилно съдът е преценил, че при издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и че материалният закон е приложен правилно от наказващия орган.

По изложените съображения съдът намира, че оспореното съдебно решение е законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Затова и на основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 600/02.04.2014г., постановено по н.а.х.д. № 389 по описа за 2014г. на Районен съд гр.Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: