ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.06.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На шести юни                                                        две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 987 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя А.А.К., редовно уведомен, се явява пълномощникът А.Р.К., с пълномощно по делото.

За ответника - директор на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Д. - представя пълномощно.

 

Съдът докладва постъпилa по делото молба с вх. № 6158/04.06.2018 г. от жалбоподателя, към която е приложено писмо изх. № 0201-94А-00-3755 от 15.09.2017 г. на директора на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас до жалбоподателя и молба -декларация от 04.05.2017 г. за отпускане на месечна добавка за социална интеграция, Приложение №4 към чл. 32, ал. 2 и 3 ппзиху.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на А.А.К., с адрес *** против мълчалив отказ на директора на Дирекция „Социално подпомагане“  Бургас по заявление с вх. № 0201-94А-00-0257/16.01.2018 г.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

Пълномощникът: Поддържам жалбата, която е наречена искова молба, и е входирана в съда на 18.04.2018 г., срещу мълчаливия отказ на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас затова, че не се е произнесъл по заявление с вх. № 0201-94А-00-0257/16.01.2018 г. Нарушена е разпоредбата на чл. 9 ал. 1 АПК, в която е вменено на административните органи да издават актове. Няма издаден административен акт, няма никакво движение по производството ми. В ЗИХУ е описан процеса на изготвяне на този акт, като ние сме на нулева позиция - в момента няма нищо издадено. Запознат съм с административната преписка. Искам да отбележа, че молба-декларация с подобно съдържание като тази, която съм приложил към молба вх. № 6158/04.06.2018 г., съм подал в дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, като представената пред Вас съм попълнил по скоро, за да покажа какво е съдържанието на тази декларация. Няма да соча нови доказателства на този етап.

юк. Д.: Оспорваме жалбата, включително с направеното в днешното съдебно заседание уточнение. Заявлението не е подадено по утвърден образец, а в свободен текст. Няма начало на административното производство по него. Ако позволите накратко да обясня какъв е проблемът на г-н К.. Понеже той е подавал назад като пълномощник на сина си заявление-декларация за отпускане на добавките по ЗИХУ и ППЗИХУ и подавайки декларацията от 04.05.2017 г. той всъщност попада в хипотезата на чл. 37, ал. 1 ЗИХУ. Когато лицето е преосвидетелствано, то подава заявление-декларация в едномесечен срок от издаване на новото експертно решение на ТЕЛК. Той е подал такова заявление-декларация за изготвяне на социална оценка в срок, но към тази социална оценка приложеното експертно решение е нямало заверка за влязло в сила, както изисква законът. Подал е заявление-декларация за отпускане на добавка за балнеолечение пак в срока по чл. 37, ал. 1 ЗИХУ, по което заявление е получил отказ с мотива, че експертното решение няма гриф „влязло в сила“. Оттам той е упражнил правото си на жалба срещу заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас за отказ, по която е било образувано, развило се и приключило административно дело № 2318 от 2017 г. В мотивите си съдът действително е приел, че липсата на гриф „влязло в сила“ е по вина на органа на медицинската експертиза по работоспособността и е изложил подробни съображения, че въпреки това директорът на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас е следвало да изготви социална оценка и да издаде позитивна заповед за отпускане на исканата добавка за балнеолечение. Решението е влязло в сила и в указания в него срок е издадена заповед № 36 от 19.12.2017 г. Заповедта е въз основа на задължителното за органа и влязло в сила решение по адм. дело № 2318/2017 г., касаещо обжалване заповедта за отказ на добавка за социална интеграция по заявление от 20.06.2017 г. Въз основа на това заявление, с което синът му е поискал отпускане на добавка за балнеолечение, но това е само една от възможните добавки. На жалбоподателя не е платено по чл. 25, 26 и 29 ППЗИХУ, но за тях той не е подавал заявление-декларация за отпускане, какъвто е бил реда преди промяната, влязла в сила 01.01.2018 г. Сега от 2018 г. тази промяна е факт и заявлението-декларация е едно, както за изготвяне на социална оценка, едновременно и за отпускане на добавките, на които той има право.  Така няма как той да бъде ощетен, както се е получило в неговия случай. Дирекцията и регионалната дирекция са изразявали във времето по повод на различни жалби, искания и актове с различни наименования, изхождащи от г-н К., становище, че липсва подадено заявление-декларация за отпускане именно на другите добавки за социална интеграция, защото социалната оценка има само един препоръчителен характер и с нея начало на административно производство не се поставя. Съгласно §2 ПЗР ППЗИХУ правото на месечна добавка за социална интеграция по чл. 42 от закона възниква от датата на подаване на молбата, сега е заявление-декларация за месечна добавка за социална интеграция. Липсата на подадено такова заявление - декларация за отпускане на исканата месечна добавка е законова пречка да бъде отпусната такава добавка. Такъв е бил старият ред и практиката на дирекцията. Такова заявление по образец от 01.01.2018 г. след промяната също не е подадено.  Дори да имаше издадена социална оценка с предходна дата без да е подадено нарочно по утвърден образец заявление-декларация за отпускане на желаните социални добавки такива не могат да бъдат отпуснати. Всъщност спорът е правен за мен донякъде. Дали е възможно въз основа на социална оценка, изготвена към някаква дата в предходен спрямо настоящия момент, като в случая няма изготвена, но дори и да имаше правото му не може да бъде реализирано, защото няма подадено заявление-декларация по образец. Няма стартирала процедура.  Той не е пионер в тази област. Процедурата е такава по закон. Тази законодателна промяна, която влезе в сила 01.01.2018 г., показва това красноречиво, а именно, че трябва да подаде нова молба-декларация по образец, която включва двете заявление преди изменението. Първо се оценява какви потребности има, какво право има, прави се предложение, подава се заявление-декларация, чак тогава се изготвя социална оценка, съобщава се, подава заявление-декларация и въз основа на заявлението-декларация, което слага началото на административното производство директорът на дирекцията издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на съответните добавки. Докато сега с промяната от 01.01.2018 г. тези неща са събрани в едно и това е в интерес на лицето. Той подава еднократно едно заявление-декларация и за оценка и за отпускане. Няма да соча нови доказателства към настоящия момент. 

Съдът намира, че административната преписка не е представена в цялост, поради което  следва да задължи директора на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас да представи, надлежно заверено, заявление от А.Р.К., като пълномощник на А.А.К., с вх. номер на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас  0201-94А-00-0257/16.01.2018 г., както и доказателства дали жалбоподателят е подал молба-декларация за отпускане на месечна добавка за социална интеграция Приложение №4 към чл. 32, ал. 2 и 3 ППЗИХУ от 04.05.2017 и ако същият е подал такава молба-декларация да се представи надлежно заверено копие от нея.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с жалбата/наречена искова молба/, с административната преписка и с молба вх. № 6158 от 04.06.2018 г. писмени доказателства.

задължава директора на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас да представи, надлежно заверено, заявление от А.Р.К., като пълномощник на А.А.К., с вх. номер на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас0201-94А-00-0257/16.01.2018 г., както и доказателства дали жалбоподателят е подал молба-декларация за отпускане на месечна добавка за социална интеграция, Приложение №4 към чл. 32, ал. 2 и 3 ППЗИХУ от 04.05.2017 и ако същият е подал такава молба-декларация да се представи надлежно заверено копие от нея, в 7-дневен срок от днес.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.07.2018 г. от 10.15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: