ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 11.07.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети юли                                         две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 987 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя А.А.К., редовно уведомен, се явява пълномощникът А.Р.К., с представено пълномощно по делото.

За ответника - директор на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Д., с представено пълномощно по делото.

 

Съдът докладва постъпило по делото писмено доказателство с молба вх. № 6392/08.06.2018 г. от ответника, а именно - надлежно заверено копие на заявление с вх. № 0201-94А-00-0257/16.01.2018 г. / л. 126 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото писмени доказателства с молба вх. № 6670/14.06.2018 г. от ответника / от л.129 до л. 190 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Пълномощникът: Аз не мога да приема представените доказателства от ответника. Има неверни данни, посочени в становището от ответната страна и в писмата, предоставени във връзка с нашата жалба и искова молба. Оспорвам ги по съдържание, но ги приемам като документ. Всеки има право да предаде своите си доказателства. В частичен вид ги оспорвам,  а не в цялостен. Твърдя, че те не са разбрали до момента, че им е отнета оперативната самостоятелност и съгласно решение № 1914/2017 г. по адм. дело 2318/2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас са нямали право да тълкуват и прилагат закона по свое виждане.

Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. Д.: Представям и моля да приемете едно заявление-декларация от 26.06.2018 г., което г-н К. подаде по новия ред.

Моля да се приемат представените от нас доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представеното с молба вх. № 6392/08.06.2018 г. от ответника надлежно заверено копие на заявление с вх. № 0201-94А-00-0257/16.01.2018 г. / л. 126 от делото/; постъпилите по делото писмени доказателства с молба вх. № 6670/14.06.2018 г. от ответника / от л.129 до л. 190 от делото/, както и тези, представени в днешно съдебно заседание - надлежно заверено заявление-декларация с вх. № СОЦО/Д-А/1213 от 26.06.2018 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Пълномощникът: Моля да се отмени мълчаливия отказ и да се издаде заповед за добавките, които претендираме по ЗИХУ.

юк. Д.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата, наречена искова молба. По процесното заявление-декларация административният орган вече се е произнесъл, а по заявлението, подадено на 16.01.2018 г., не може да има произнасяне, тъй като подаването на такова заявление е формализирано и е недопустимо да бъде в свободна форма и съдържание. Получаването на претендираните добавки е възможно да стане въз основа на отделно и различно от вече подаваното заявление за социална оценка - заявление-декларация, каквото г-н К. е подал едва сега на 26.06.2028 г. и което Ви представих в днешно съдебно заседание. Самата социална оценка е част от процедурата по издаване на заповед, с която се отказва или отпуска съответната добавка. Тя има само препоръчителен характер и не подлежи на самостоятелно обжалване. Считаме, че не е налице мълчалив отказ. Моля с решението си по същество да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Реплика на Пълномощника:  Искам да взема становище по отношение на казаното, че формата на заявлението-декларация не съответства на законовата форма. Заявлението, което попълних на ръка в офиса на РДСП-Бургас, попълних под диктовката на юрисконсулта на РДСП. Специално попитах дали има определена форма, която да попълня и те ми отговориха, че може в свободен текст. Дадоха ми празен лист, продиктуваха ми първите 2-3 изречения и се заровиха в тяхната си работа. След това една служителка ми направи копия, отидох да ги пусна и нямаше възражения. Ако съм въведен в заблуждение, то това не е по моя вина. Това копие, което държите, е направено на ксерокса в рдсп. Дирекция „Социално подпомагане“ Бургас спряха производството по тези добавки само заради това, че на експертното решение няма печат „влязло в сила“. Решение № 1914/2017 г. по адм. дело 2318/2017 г. по описа на Административен съд гр. Бургас не се изпълнява. Представям писмено становище по съществото на спора и моля да ми се присъдят направените по делото разноски. 

 

Дуплика на ЮК. Д.: Считам, че представените от г-н К. документи за разходи не са доказателства, тъй като заплащането на адвокатския хонорар се доказва с договор за правна защита и разписка за изплащане или евентуално банков документ затова. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в определен от Вас размер.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: