ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.07.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На единадесети юли                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: Сийка Хардалова   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 987 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СИС индустрийс“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат С., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА -  Началник на „Митница Бургас“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 32-16747/20.01.2017 г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № Р-243/32-72845/16.03.2017 г. на директора на Агенция Митници.

Органът е представил административната преписка.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата.

Да се приеме представената административна преписка.

Моля да допуснете съдебно-химическа експертиза със задачи подробно описани в нарочната писмена молба, която представям в днешно съдебно заседание, както и да бъдат допуснати до разпит двама свидетели.

С оглед наведените съображения в жалбата относно реда за вземане на проби и реда за съответното им транспортиране до Митница Бургас, моля да задължите ответника да представи препис от Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол, което е описано в решението на директора на Агенции Митници като нормативен акт, по реда на който са взети процесните проби.

Моля да ми дадете възможност съобразно становището на Митница Бургас, да взема отново становище ако се налага.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата.

Във връзка с така направените доказателствени искания, моля да ми бъде дадена възможност да се запозная с поставените шест въпроса в молбата за експертиза, след което да изразя писмено становище по нея, както и да изразя становище относно обстоятелството дали е налична контролна проба в Митница Бургас.

По отношение на така направеното доказателствено искане за разпит на свидетели, считам същото за неоснователно предвид обстоятелството, че в административната преписка се намират писмени доказателства - заявка за анализ и контрол ведно с протокол за вземане на проба, от които е видно на коя дата е взета пробата, служителят, който е взел пробата, представителят на дружеството, който е присъствал при вземане на пробата и предвид факта, че жалбоподателят е нямал възражения относно вземане на пробата, тези обстоятелства не могат да се доказват с разпит на свидетели. Ако се допуснат до разпит свидетели на жалбоподателя, моля да бъде допуснат до разпит митническия служител, който е взел пробата.

По отношение на така направеното доказателствено искане, моля да ми бъде дадена възможност да представя Ръководството за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и превод на наличните документи на чужд език, които се намират в административната преписка.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА началника на Митница Бургас да представи надлежно заверена Заповед за заместване № 0-3440/21.12.2016 г. на директора на Агенция Митници гр. София, както и Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол, в 14-дневен срок, считано от днес. 

ЗАДЪЛЖАВА началника на Митница Бургас да представи по делото легализиран превод на документите, находящи се в административната преписка, съставени на чужд език, в 30-дневен срок, считано от днес. 

ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки, да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси в нарочната молба, представена в днешно съдебно заседание.

Съдът ще посочи вещото лице допълнително.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за извършване на експертизата в размер на 350,00 лв., вносими от жалбоподателя, в 10-дневен срок, считано от днес по сметка на Административен съд - Бургас.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да вземе становище по поставените въпроси към експертизата и при необходимост да направи допълнение към формулираните вече такива в  нарочна молба, с препис за другата страна, в 7-дневен срок, считано от днес. 

ДОПУСКА до разпит в следващо съдебно заседание двама свидетели при условията на довеждане от жалбоподателя и един свидетел при условията на довеждане от страна на ответника, които ще установяват факти, относими към предмета на спора.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2017 г. от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: