ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети декември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 987 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:40 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СИС индустрийс“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат С.К., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА -  Началник на „Митница Бургас“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

Явява вещото лице И.С..

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 32-16747/20.01.2017г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № Р-243/32-72845/16.03.2017г. на директора на Агенция „Митници“.

В открито съдебно заседание на 11.07.2017г. съдът допусна и извършването на съдебно-техническа експертиза по въпросите на жалбоподателя. Експертизата е изготвена и представена в срок по делото.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като СНЕМА самоличността му както следва:

И.М.С. – ** години, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.

Предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме експертизата.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Има ли разлика между понятията „гроздова мъст“ и „гроздов сок“?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В професионалните среди няма такава разлика, а и в закона също няма.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Видно от така приложените писмени доказателства, които съпровождат стоката от Република Македония до Република България, налице ли са данни дали е добавен серен диоксид или количеството, което е описано в удостоверението, е наличното количество в самия продукт?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Интересно защо ме питате това след като стоката е придружена от документи, един от които е анализно свидетелство, от което е видно количеството и че има наличие на серен диоксид - общ и свободен. След като има съмнение, би трябвало да бъде извършен анализ на тези внесени количества гроздов сок или гроздова мъст, за да се удостовери дали има, или няма серен диоксид. Аз лично не срещнах такива анализи в МЛЕ, които прегледах по делата. Общо направих 11 експертизи по тези дела.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Този серен диоксид аз не разбрах дали е наличен, или е добавен? Дали в самото грозде продуктът се съдържа или е добавено допълнително?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В гроздовия сок, който се превозва в цистерните, явно е сложен серен диоксид. Не може да дойде от гроздето. Гроздето не съдържа такъв продукт.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с отговора Ви, моят въпрос е следния: това количество от 12.8 mg/l достатъчно ли е да бъде превозена стоката от Република Македония до Република България, за да не започне ферментацията?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На този въпрос съм отговаряла многократно. Явно, че от Република Македония са преценили такова количество или са имали връзка с нашите експерти в тази област и са преценили, че това количество е достатъчно необходимо, за да не тръгне ферментация, което не е трябвало. Аз не мога да кажа кога точно е тръгнала. Според мен явно е достатъчно количеството.

От всички експертизи, когато на предния ден е взета пробата и на следващия е анализирана или на по-следващия, алкохолът е минимален, а когато са минали 3-4 дни е станало на вино.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Във вашата практика случвало ли се е да се превозва гроздов сок и той да е във ферментирало състояние? Ферментацията не следва ли да започне, да тръгне в самия продукт? 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Такъв случай съм нямала с превоз на ферментиращ продукт.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считате, че стоката като е натоварена на 18.10.2016 г., а пробата е взета на 20.10.2016 г., продуктът не е ферментирал, а от момента на вземане на пробата и донасянето й в Митница Бургас за не повече от два часа, същата е ферментирала?

АДВ. К.: Възразявам срещу така поставения въпрос. Вещото лице никъде не е дало становище, че стоката е ферментирала от момента на вземане на пробата до пристигане в Митница Бургас.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз говоря за изследването в заключението на  митническата лабораторна експертиза.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Втора проба Вие открихте ли?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм открила втора проба.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Има ли данни цистерната да е хладилна?

АДВ. К.: Възразявам срещу така поставения въпрос.

 

Съдът НЕ ДОПУСКА вещото лице да отговори на този въпрос, защото това е въпрос на доказване, а не на експертни знания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам заключението. Вещото лице е приравнило липсата на проба с неправилно взета проба и има съществено нарушение при вземане на пробата.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 350 лв. на 19.12.2017 г.)

 

АДВ: К.: Нямам други искания по доказателствата. Оттеглям искането за изслушване на двама свидетели при режим на довеждане.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Аз също оттеглям искането за разпит на свидетел от наша страна. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението си, постановено в открито съдебно заседание на 11.07.2017 г., с което е допуснал разпит на двама свидетели в условията на довеждане от жалбоподателя и един свидетел при условията на довеждане от страна на ответника.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Уважаеми г-н председател, моля изцяло да отмените обжалваното от нас решение като незаконосъобразно на основание подробно изложените мотиви в жалбата, както и да ми предоставите възможност да изложа допълнителни такива в писмени бележки.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдедбно-деловодни разноски, съгласно списъка на разноските по чл. 80 от ГПК, който представям и с копие за ответника.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам, че решението е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и срок. Решението е издадено след изготвяне на митническа лабораторна експертиза и след становище на Дирекция „Тарифна политика“. Считам, че правилно е определен тарифен код, като моля да потвърдите изцяло решението на началника на Митница Бургас.

Моля да ми бъде дадена възможност да изложа подробно становище в писмени бележки.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на жалбоподателя.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 3-дневен срок за представяне на писмени бележки от страните.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: