ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 10.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети юни                                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 987 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Билд строй” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Билд строй” ЕООД против ревизионен акт № 021301872/06.12.2013 година на орган по приходите  при ТД на НАП-Бургас, в частта с която е потвърден решение № 98/25.03.2014година от директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас

 

 АДВОКАТ Н.:  Поддържам така депозираната жалба пред Административен съд гр.Бургас.

Няма доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.Моля да приемете приложените към преписката доказателства.

Моля колегата да уточни предмета на спора.

 

АДВОКАТ Н.: Моля да имате предвид, че съгласно втори абзац от моята жалба, ревизионния акт не го жалим относно определения данък по чл.42 от ЗДДФЛ, който в решението на горестоящия орган е посочен като 1.1. Жалим само за определените осигуровки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ Н.: Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което уважите жалбата ни. Моля да имате предвид, че настоящата ревизия не е преминала по реда на чл.122 от ДОПК,  което обуславя и разпределението на доказателствената тежест в настоящия процес и ответната дирекция не е ангажирала никакви доказателства относно твърденията за характера на договорите.

Моля да се присъдят на доверителя ми направените съдебно- деловодни разноски.

Ще депозирам допълнителни писмени бележки.

 

ЮРИСКОНУСЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите ревизионния акт в обжалваната му пред съда част. Моля Ви да приемете мотивите изложени в решението на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, където подробно е посочено въз основа на какви доказателства и съобразно съдържанието на договорите се приема, че същите имат характер на трудови, а не на граждански такива.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.58 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: