ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 29.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и девети ноември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 986 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, редовно уведомен, се явява адвокат К., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице Т.С..

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-химическата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Т.С.С. – 57 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: В процеса на запознаване с доказателствата, за да изготвите експертизата правихте ли проверка, изобщо намерихте ли някакви данни как са вземани пробите и дали са предадени на съхранение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: При запознаване с доказателствата по делото установих, че пробите са взети в присъствие на служители на митницата, в присъствие на служители от „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, като са вземани по начин, който според мен много не е издържан професионално и не са взети по наредбата. Уточнявам, предвид това, че гроздовият сок, който е нестабилен продукт и може да се предизвика по някакъв начин ферментация, виждам, че пробите, така описват „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД в жалба или в протокол пише, са взети в нестерилна кофа. Бутилките са били пластмасови и стъклени, които, за да бъде автентична пробата и да бъде  точна, трябва да са били и стерилни, да са затворени по начин, по който да не се предизвика ферментация, след това да бъде обработена по някакъв начин. Обработката може да бъде стерилизация, замразяване, съхранение при ниска температура. Другото, което е, при транспортирането също би трябвало да има съхранение, при което максимално да се отстранят условията за извършване на ферментация. Това е описано и в Наредба №3/18.04. 2006 г. на министъра на финансите за вземане на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки.

ВЪПРОС НА СЪДА: Какви са външните фактори, които биха могли да способстват за ферментацията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:  Външните фактори са достъп на кислород, нечисти съдове, неправилно взимане на пробата. Примерно ние като специалисти казваме „средна проба“. Аз се запознах и с Ръководството за взимане на проба на митницата, според което взимането на проба се прави с пробоотборник, което представлява стерилна бутилка, която се взима от всички нива, тоест както ние му казваме на технологичен език „средна проба“, която да бъде еднородна, хомогенизирана и цялостна, защото ако се взема само отдолу, резултатите от химическия анализ ще бъдат едни, ако е от средата – други, ако е отгоре – трети, защото ферментацията започва отдолу нагоре.

ВЪПРОС НА СЪДА: Като отидохте в митницата, какво Ви обясниха по повод пробите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:  Казаха, че няма запазени проби и нямат представителен вид.

ВЪПРОС НА СЪДА: Липса на представителен вид пречка ли е да бъде извършен химически анализ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не мога да кажа, защото не ми бяха предоставени проби.

АДВОКАТ К.: Имам само един въпрос към вещото лице. Каква е разликата между гроздов сок и гроздова мъст?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Гроздова мъст е течене продукт от прясно грозде, получен по естествен начин или с физически средства, притежаващ действително алкохолно съдържание, непревишаващо един обемен процент.

Гроздов сок е течен неферментирал продукт с действително алкохолно съдържание ненадвишаващо един обемен процент, получен чрез подходяща подготовка, предназначен за консумация.

Гроздовата мъст е предназначена за последваща ферментация, но при получаването и на двата продукта, те са с еднакви показатели.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: В заключението сте посочила, че сте се запознала с материалите по делото. Интересуваме с какви точно материали сте се запознала?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Запознах се с цялото дело.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: В удостоверението за анализ на вино, което е в административната преписка, е посочено общо съдържа на серен диоксид 12,8 mg/L. Има ли данни това съдържание дали е било вложено и дали е имало в продукта серен диоксид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:  В гроздето, в гроздовата мъст и в гроздовия сок няма наличие на естествен серен двуокис. Той се добавя в газообразна форма и в течна форма. Служи за консервиране и за предпазване на продукта от ферментация. Служи и за избистряне на мъстта, служи и за убиване на дивите дрожди, които са за ферментация. Те са, които са по гроздето, а тези, които се влагат са лиофилизирани (сухи) дрожди, които са култивирани. Целта е ферментацията да е контролирана, което с дивите дрожди не може да се постигне. От анализа, извършен в Македония, виждам, че има серен двуокис. Не мога да кажа в какво състояние е бил вложен и при какви условия. Целта на този серен двуокис е да спре ферментацията при транспортиране.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: При наличие на серен двуокис, за какъв период би спряло ферментация това количество?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Няма период на спиране. Ако цистерната е била стерилна, в смисъл измита добре, ако самият гроздов сок или гроздова мъст са били стерилизирани, ако е била охладена гроздовата мъст, това са предположения от технологично естество, и се вложи серен двуокис няма как да бъде предизвикан ферментационен процес. Кислород няма откъде да дойде. При отваряне, при достъп на други дрожди може да се предизвика ферментация.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други въпроси.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, моля да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам експертното заключение, тъй като се гради на предположения. Оспорвам  заключението на вещото лице в частта, в която дава отговор в днешно съдебно заседание, че ферментацията е била спряна още при товарене на стоката.

 

СЪДЪТ намира, че заключението на вещото лице е компетентно и добросъвестно изготвено, поради което следва да бъде прието и да бъде определено възнаграждение на вещото лице за положения труд.

По тези съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Т.С..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 350 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля при режим на довеждане да бъде допусната до разпит в днешно съдебно заседание свидетелката В.М.Е. относно фактите за взимане проби от продуктите.

АДВОКАТ К.: Не възразявам да бъде разпитан свидетелят в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ намира, че следва да допусне до разпит в качеството на свидетел лицето В.М.Е., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел В.М.Е., която се явява в залата.

СНЕМА самоличността й и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

В.М.Е. – 38 години, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните.

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Предупредена съм за наказателната отговорност. Обещавам да кажа истината.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА: Вие сте взимала пробите от цистерни, с които дружеството е внасяло процесния продукт. Кажете как бяха взимани пробите? Вашето задължение по отношение на пробите докъде се простира?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Аз вече не работя в отдел „Митническо оформяне“. От около пет месеца съм в Митническо бюро „НХК“.

Пробите ги взимахме на място. Бях с колеги в присъствието на представителя-декларатор на фирмата – г-н П., заедно с технолог от дружеството и с общи работници, присъстваха и шофьорите на цистерните. От единия кран източвахме. Цистерните са с един, с два, някои с три крана. В горната страна цистерните имат три или четири люка, в зависимост от големината. По мои спомени имаше два крана – един в страни, един отзад. Понеже като отворихме един от крановете самата течност се оказа, че е гъста и няма да може директно да я пълним в бутилки, защото представляваше смачкани гроздови зърна със семките и част от чепките, затова помолихме да ни дадат чиста кофа, в която да източим нужното ни количество и оттам чрез  фуния пълнихме в стъклени бутилки, предоставени от дружеството. От крана директно не можехме да пълним бутилките и затова ползвахме кофата и с фуния от кофата преливахме в стъклените бутилки. От всяка цистерна взехме по четири бутилки.

ВЪПРОС НА СЪДА: Тези два крана на какво ниво на цистерната се намират?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Нямам спомен, но не беше в най-долния край на цистерната. Във височината кранът ми беше някъде до кръста. На нивото на очите не мога да видя горния край на цистерната, трябва да си вдигна главата. Кранът се намираше, ако условно разделим цистерната на три части във височина, в горната част на най-долното ниво.

После техноложката затвори бутилките пред нас на машина с коркови тапи. Слагаме след това наши пломби. Затваряме шишетата, отгоре слагаме като калъфчета и слагаме пломби да не се отварят. В самото начало на вноса на въпросната стока използвахме стъклените шишета на дружеството, но когато не стигнаха, сме използвали някаква част пластмасови, но не мога да кажа за коя цистерна какви бутилки сме използвали. После ги сложихме в щайги и пренесохме с кола на дружеството, шофирана от г-н П. до митницата.

Люковете на някои цистерни бяха отворени, за конкретната нямам спомен. Люковете не сме ги отваряли ние, предполагам, че шофьорите са ги отворили. Обикновено отивахме за четири цистерни, докато взимаме проба от едната, на някои от цистерните вече като отиваме сме виждали, че са отворени люковете, но кога са били отваряни, не мога да кажа. През люковете проби не сме взимали.

Две проби заминават за лабораторията, една остава на митницата и  една – на г-н П.. За митницата пробите никой не ги е получавал. Те се държат в специално помещение. Ние сме ги съхранявали в хладилници. Пробите, които са за лабораторията, докато тръгнат, ги съхраняваме в хладилници. Тези, които остават в митницата, до едно време стоят в хладилници, но не мога да кажа колко време. В това помещение, когато слагахме тези проби, имаше единствено и само тези проби. То беше празно преди това. Аз лично не знам къде се съхраняват другите проби от други продукти, нямам представа. Аз съм взимала проби само от този продукт. До помещението за съхранение на пробите има достъп само началникът на отдела. Аз нямам ключ за това помещение. Не се подписват приемо-предавателни протоколи когато пробите се оставят в това помещение. Аз след това не зная какво е станало с пробите.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.:  Какво наложи взимането на пробите от продукта?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Проверката се наложи от това, че заради разликата в наименованието на стоката в различните митнически документи ние не бяхме сигурни, че тарифният код, посочен в декларацията, е действителният код на стоката, затова отидохме на място да вземем проби.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Беше ли осигурена възможност на дружеството да ангажира независимо лице при вземане на пробите?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Бяхме им предоставили тази възможност да си наемат сървейор, който да вземе пробите, но те отказаха.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Цистерните бяха ли охладени?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Не са били охладени и не са били хладилни. Те стояха пред производствен склад на дружеството. Октомври месец вземахме пробите и нямам спомен какво е било времето навън. Цистерните не бяха хладилни.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Във ваше присъствие други служители  на други институции взимаха ли проби?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Не, само ние взимахме проби.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Бяхте ли уведомени за взимане на други проби?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Не, не бяхме уведомени за взимане на други проби. Впоследствие не сме уведомявани други органи да са взимали проби от същите тези цистерни.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Г-н П. възразил ли е по отношение начина на взимане на пробите?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Не, не е възразил.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други въпроси.

АДВОКАТ К.: Не уточнихме дали съдовете, в които сте взели пробите, сте ги стерилизирали?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Съдовете са ни предоставени от дружеството. Разчитаме на коректност и са ни уведомили, че са чисти съдове. Не сме отишли със шишета, разчитали сме, че ще ни дадат чисти съдове да вземаме проби.

АДВОКАТ К.: В Ръководството за вземане на проби пише, че когато течността не е хомогенна, както отбелязахте, е необходимо да я разбъркате преди да вземете проби.

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Не сме разбърквали пробите, защото няма как да се кача на цистерната да я разбърквам.

АДВОКАТ К.: Казахте, че пробата е превозвана в автомобила на дружеството. Била ли е в хладилни чанти при превозването до митническото учреждение.

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Пътят от производствения склад до митническото учреждение е близо 45 минути и не смятахме, че е нужно в хладилни чанти да се превозват пробите, при положение, че от Македония пристигат в нехладилни цистерни.

АДВОКАТ К.: Нямам повече въпроси.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото постъпилите от ответника с писмо вх. № 11421/30.10.2017 г. преводи на наличните в административната преписка документи на чужд език по опис.

С оглед становището на страните за липса на доказателствени искания намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с писмо вх. № 11421/30.10.2017 г. преводи на наличните в административната преписка документи на чужд език по опис.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, моля изцяло да отмените обжалваното от нас решение като незаконосъобразно на основанията, подробно изложени в жалбата и да предоставите срок за писмени бележки, в които да изложа допълнителни такива.

Моля да ми присъдите сторените в производството разноски, за които представям списък.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо председател, моля да оставите подадената жалба без уважение и да потвърдите изцяло решението на Началника на Митница Бургас като правилно и законосъобразно. Подробни съображения ще изложа в подробни писмени бележки.

Моля да изключите от доказателствата по делото протокол от изпитване на Изпълнителна агенцията по лозата и виното, приложен към жалбата до Директора на Агенция „Митници“.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение и разноските за превод на документите на чужд език, съдържащи се в преписката.

Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 10-срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: