ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 986 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, редовно призован, се явява адвокат К.Т., редовно преупълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата.

Представям молба с искане за назначаване на съдебно-химична експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата изцяло.

Моля да приемете представената административна преписка по делото.

По отношение на искането за назначаване и допускане на експертиза, моля да ми бъде предоставена възможност да изразя писмено становище в тази насока, включително да бъде установено дали са налични и годни за анализ пробите.

Моля да ни бъде предоставена възможност, също така, да представим превод на документите на чужд език, съдържащи се в  административната преписка, доказателства за компетентност на административния орган, издал решението, както и Ръководство за взимане на проби.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи превод на български език на документите, представени с административната преписка, изготвени на чужд език.

Наред с това, същият следва да представи и доказателства за компетентност на административния орган, издал решението, както и Ръководство за взимане на проби.

Намира за основателно искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-химическа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в писмена молба, депозирана по делото в днешно съдебно заседание от адвокат Т..

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи превод на български език на документите, представени с административната преписка, изготвени на чужд език; доказателства за компетентност на административния орган, издал решението, както и Ръководство за взимане на проби.

ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от жалбоподателя в писмената молба, депозирана по делото в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице, в размер на 350 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

С оглед определяне на вещо лице ДА СЕ ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ до Изпълнителна агенция по лозата и виното – гр. София, като ръководителят на този орган следва в 7-дневен срок от получаване на съобщението да посочи вещо лице с подходяща специалност, което да е компетентно да отговори на поставените в молбата въпроси. Пак в тази връзка на ръководителя на този орган следва да бъде изпратен и препис от молбата на жалбоподателя, с която се иска допускане на експертиза с оглед преценка необходимостта от уточняване на специалността на вещото лице, което следва да изготви експертизата.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.11.2017 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: