ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На десети юни                                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер 986 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.Е.Д.-редовно призован, се представлява от адв. П.-представя пълномощно

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно призован, се представлява от юк.М.-представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Д.Е.Д. срещу ревизионен акт, с който на жалбоподателя са определени задължения по ЗДДС за 2008, 2009 и 2010г.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Спорът е правен.

 

Юк. М.: Оспорваме жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. П. Уважаеми г-н Съдия, моля, да приемете за основателна жалбата и отмените обжалвания пред Вас ревизионен акт. По принцип процесните сделки биха могли да попаднат под облагаемите такива по чл. 5 ЗДДС тук се касае за инцидентни сделки в които доверителят ми участва със съответна идеални част. Волята за осъществяване на въпросните сделки не е само негова.

Ще представя писмени бележки в защита на нашата теза.

Моля за присъждане на разноските по делото.

За сведение представям решение на Административен съд гр.Пловдив и две решения на Върховен административен съд. Моля да имате предвид решението по адм. дело № 2225/2013 г. на Административен съд Бургас.

 

Юк. М.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения са изложени в решението на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас. Налична е многобройна практика на Върховен административен съд, по която продажбата на въпросните три броя недвижими имоти е независима икономическа дейност и жалбоподателя и е следвало да се начисли данък за извършените продажби. Не съм съгласен, че извършените продажби не зависят от волята на жалбоподателя, тъй като, ако същият не е желаел да продава неговата част, тези сделки не биха могли да бъдат осъществени.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение,  съгласно Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: