ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 04.12.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти дeкември                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 985 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К. от САК, редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА „МИТНИЦА БУРГАС“, редовно уведомен, се представлява от гл. юрисконсулт Т., надлежно  упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице Л.  С.С.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило допълнение към съдебно-химическата експертиза, което е депозирано с вх.№ 12211/15.11.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

АДВ.К.: Да се изслуша  вещото лице.

Ю.К. Т.: Да се изслуша  вещото лице.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-химическа експертиза, със снета по делото самоличност.

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.- Поддържам изготвеното допълнение  към заключението.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Може ли да се уточни каква е разликата между гроздова мъст и гроздов сок?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Няма разлика между категорията гроздова мъст и гроздов сок. И двете категории са получени при преработка на прясно грозде и не надвишават 1 обемен % действително алкохолно съдържание.

Ю.К.Т.: Гроздовата мъста не е само изцеден сок, а е каша.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: За гроздова мъст се говори при белите винени сортове, едно и също е. Технологията е такава, че още при преработката се смачква и се отделя гроздова мъст. За гроздова  каша се говори при червени винени сортове, където след отделянето на чепката имаме ципи и  семки и тази част се подлага на алкохолна ферментация. При белите сортове да се говори за гроздова каша е несериозно. Гроздовата каша е  нещо различно от мъст и сок. При белите винени  сортове не се говори за такова нещо.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: На въпрос №1, за каква стока се отнася?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: По данните на сертификата ние имаме гроздов сок или гроздова мъст. Говорим за гроздов сок и гроздова мъст, а  това че в резултат на неконсервиране с 2 г/л силициева киселина, както  е посочено на стр.11 от Ръководството за  вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол е записано, че трябва да бъде запазена  контролна проба, да се консервира пробата и незабавно замразена до нейното анализиране до  митническата лаборатория в Пловдив. В т.10.5 на същото ръководство е посочено, че специалният характер  определя начина на нейното  съхранение.  Условията на съхранение трябва да бъдат в хладилни условия, за това няма данни, че е съхранена по този начин. В т.10.6 на същото  ръководство е посочено при какви условия се транспортира - изисква се хладилна чанта или мини фризер, което също не е спазено. Няма как пробата при пропускане на всички тези изисквания  да не  ферментира и стойностите да са такива, каквито са отрези в митническата лабораторна експертиза, защото между тези стойности нямат взаимовръзка между алкохолната плътност и захарното съдържание.Тук те си противоречат, стойностите се бият помежду си и в нито една от пробите захарния баланс не се вързва.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Гроздовият сок не е ли вид плодов сок?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Щом е въведено допълнително понятие гроздов сок,  той е плодов, но е в самостоятелна  категория „гроздов сок“.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: В административната преписка има ли данни от 14.10.2016 година, датата на издаване на сертификата от Република Македония до датата на натоварване къде е била съхранявана  и може ли вече същата да е била с променени характеристики?

АДВ.К.: Възразявам на така зададения въпрос.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Експертизата е правена само по документи, в административнита преписка има ли данни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Както посочих и миналия път внасянето и изнасянето на гроздова маст за България и извън  България не е прецедент. В близкото минало гроздова  мъст е изнасяна за Италия.  Гроздова мъст от сорта „Смедеревка“  в рамките на  1-2 дни, преработена  гроздова мъст, сулфитирана, охладена и съхранена. Всички партиди са движат с един и същи сертификат за анализ, който е валиден за всички проби. Няма как гроздовата мъст да се съхрани, ако тя не е охладена и сулфитирана. Няма практика да се транспортира ферметираща гроздова мъст, защото се отделя и въглероден диоксид, който дава налягане на клапите на автоцистерните, които могат да избият, което застрашава човешки  живот. Втората сериозна причина, поради която не се практикува транспорт  на  ферментирала гроздова мъст е разликата  в относителната  плътност. Ще има разлика  в плътността, а от там и в теглото на гроздовата мъст при тръгване от работната площадка в Република Македония, първия обект и пристигането на работна площадка на втория обект в с.Церковски. Разликата в теглото при всички случаи ще бъде оспорена на втория приемателен пункт.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Има ли данни, от където да се види дали е правилно консервирана?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Присъствието на серния диоксид в гроздовата мъст е доказателство, че мъстта е сулфитирана.

Ю.К.ТАКШОВА: 3.84 mg/l  в конкретния случай.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Това е свободния, а общата сойност на  серния диоксид е  12.8 mg/l. Дозата, с която е сулфитиран не е тази стойност.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Считате ли, че това е достатъчно количество, за да се съхрани до датата на вноса.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: 3.84 mg/l и 12.8 mg/l не са стойностите на количествата внесен серен диоксид. Количествата на серен диоксид могат да го кажат колегите от Македония. Може да са 120- 150 mg/l  серен диоксид, но когато се внесе, той се свързва с водата на мъстта и се образува серниста киселина, която се свързва със захарите, глюкозата и фруктозата. Този процес продължава два дни. Имаме етапи на свързване на серния диоксид и ако тя е съхранена при 10-12 градуса, както съм посочила, не може да започне алкохолна ферментация в рамките на 6 дни,  защото  дейността на винените дрожди е блокирана.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: По какъв начин е съхранявана, има ли данни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Това е практиката. Транспортира се с цистерни, ако цистерната е термоустойчива.

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Това, което изложи  вещото лице почива само на изводи и твърдения от практиката. Нямам повече въпроси към вещото лице.

АДВ.К.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

Ю.К.Т.: Оспорвам експертизата,тъй като почива само на предположения. Подробни съображения ще изложа в хода по същество.

Съдът след изслушване на заключението  на вещото лице  и изразените от страните становища намира, че същото е обективно и като такова следва да бъде прието, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Л.С.С..

Да се изплати възнаграждение в размер на 300.00 /триста/ лева от внесения по делото депозит, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.К.: Оттеглям искането за разпит на свидетел, с оглед процесуална икономия.

Предвид направеното от процесуалния представител на жалбоподателя за оттегляне на допуснатия по делото свидетел, съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА допуснатия при условията на довеждане свидетел поискан от жалбоподателя.

СТРАНИТЕ:Да се приключи събирането на доказателства. Няма да сочим други доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.: Уважаеми  г-н председател, моля да отмените изцяло обжалванато от нас решение като незаконосъобразно на основанията подробни изложени в жалбата,  като ми дадете  възможност да изложа допълнителни такива в писмени бележки.Моля да ми присъдите сторените в настоящето производство разноски, за което представям списък.

Ю.К.Т.: Моля да отхвърлите жалбата като неснователна. Решението на Началника на Митница Бургас е издадено от компетентен орган, в предвиден от закона срок, съгласно разпоредбите  на ЗМ и АПК.Решениетое издадено след становище на  Дирекция „Тарифна политика“ и е изготвена експертиза в хода на административното производство. Считам, че решението е правилно и моля да се потвърди. Моля, да ми се даде възможност да изложа съображенията в писмен вид. Оспорвам заключението на вещото лице. Моля да ми се присъдят разноски и ю.к. възнаграждение.

Съдът дава 7 дневен  срок за писмени бележки на процесуалните предстевители на страните.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

     

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: