ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 17.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети юли                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 985 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  А.Г.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Т., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ИСКА – Областна дирекция на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Н., с представено от днес пълномощно.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА   - Окръжна прокуратура - Бургас, редовно призовани, се явява прокурор Дуков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:        

Производството е образувано по искова молба на А.Г.М. с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ от А.Г.М., против ОД на МВР-Бургас, за присъждане на обезщетение на имуществени вреди вследствие незаконосъобразно спиране от движение на т.а. „Мерцедес” рег. № ********за срок от 30 дни и ползване на нает микробус, в размер на ****** лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.01.2015г., ведно със законната лихва върху главницата.

В исковата молба е направено искане за прилагане на административно дело № 1657/2014г. на Административен съд - Бургас към настоящото дело, което е изискано и се намира в кориците на настоящото дело. Поискан е и разпит на двама свидетели за посочени обстоятелства.

Представен е писмен отговор на ответника, с който се оспорва иска, представят се писмени доказателства и се оспорват доказателствените искания на ищеца. Препис от писмения отговор е изпратен на ищеца, след което на 23.06.2015г. е постъпила молба от адв. Т.Т., която е пълномощник на ищеца и е оспорила възраженията на ответника.

 

АДВ. Т.: В исковата молба е допусната неточност в ЕГН-то на ищеца. Моля да бъде прието вярното му ЕГН, което е **********.

Поддържаме иска. Водим допуснатите до разпит свидетели за днешно съдебно заседание.

Представям копия на фактури, от които е видно, че ищецът е упражнявал търговска дейност през посочения период.  Това също ще бъде установено и със свидетелските показания. Свидетелите са пред залата.

Ищецът има две фирми за доставка на сладкарски изделия. От представените фактури в днешно съдебно заседание е видно, че той регулярно доставя до различни точки в страната тези изделия и именно въпросният микробус му е бил нужен да извършва обичайната си търговска дейност. Едната е „АБЕ” ООД, а другата е „АНДИ ББ” ЕООД.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам изцяло жалбата както по отношение на обстоятелствата, които са посочени в нея, така и по отношение на доказателствените искания.

Поддържам становището си относно разпита на свидетелите.

Моля да бъдат приети представените доказателства. Предоставям на съда да прецени, а по отношение на факта, че ищецът е бил представител на двете фирми, предоставям също на вашето внимание.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения по доклада. Няма да соча доказателства.

 

Съдът, с оглед гарантиране правото на защита на ищеца намери, че следва да бъдат допуснати до разпит водените от него свидетели, които въвежда в съдебната зала и на които снема самоличност както следва:

 

С.К.К. – ** години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство с ищеца.

Т.М.Е. – ** години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство с ищеца.

Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетелите за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещават да говорят истината.

 

Свидетелят Е. изведен от съдебната зала.

СВИДЕТЕЛЯТ КАРОВ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Т.: Познавам А.М.. Той беше мой клиент по едно дело през юли или август миналата година, тъй като му бяха отнели свидетелството за правоуправление по повод извършена проверка и по повод на твърдение, че е управлявал автомобила след употреба на алкохол. Запознат съм от други наши общи познати, че неговата фирма се занимава с търговия със сладки и снабдява почти цяла България. Тогава ми беше споделил, че му бяха спрели микробуса от движение. Аз изготвих жалбата по това производство в Административен съд – Бургас по спиране на автомобила от движение, тъй като считам, а и съдът се произнесе, че е било незаконосъобразно това спиране. Зная, че той нае един микробус за около месец и половина-два, за да може да си върши работата и аз лично съм го виждал, защото ми се е обаждал по повод делата. Пътуваше с шофьор, който управляваше този микробус „Форд Транзит” – бял на цвят.

АДВ. Т.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

          В залата беше въведен свидетелят Е..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Е. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Т.: Познавам А.М. от 5-6 години. Зарежда ме със стока. Аз съм дистрибутор във фирма „Пролет”. Разнасях негови заявки – сладкарски изделия.

         Аз искам да кажа, че А. зарежда цялото Черноморие, включително и складове в гр. Бургас. Той с това се занимава. Фирмата му се казва „Мария”.

         Той ме е зареждал с три вида автомобили. Има червен „Фолксваген Транспортер”, „Мерцедес” и накрая ме зареждаше с „Форд Транзит”. Но не той управляваше автомобила, а шофьор. Двигателят му  е развален на червения „Фолксваген Транспортер”. Има 3-4 години откакто е развален „Фолксваген”-а.

         Преди А. също ме е зареждал сам, но от 2 години е с шофьор. Знам, че му е отнета книжката. Ние разговаряхме с него, когато ми сподели, че „Мерцедес”-а му го спират от движение. Каза, че с този „Форд”, с който идваше последно, го беше взел под наем, за да може да извършва доставките. Идваше всеки четвъртък.

Аз също имам автомобил като неговия „Фолксваген Транспортер”. Когато закъснее, носи стоките на мен и аз му ги разхвърлям по обектите. Аз във фирма „Пролет” работих на трудов договор, а на А. просто му вършех услуга.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам въпроси към свидетеля.

        

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ПРОКУРОРА: „Фолксваген”-ът беше оборудван с хладилник. Мерцедесът беше изолиран. С автомобила, с който го видях, фургонът беше изолиран. Не съм обръщал внимание дали има хладилен агрегат.

 

Поради изчерпване на въпросите, свидетелят беше ОСВОБОДЕН от залата.

 

АДВ. Т.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да задължите ищеца да представи документа за собственост на микробус „Форд Транзит”, за да може да се направи преценка доколко наемодателят е имал правото да предоставя под наем.

         ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства.

 

С оглед направеното доказателствено искане ищецът да представи доказателство за собственост на твърдения за нает микробус, съдът намери, че за ответника не е трудно да извърши справка в системата на КАТ на кого се води този автомобил, тъй като е посочен регистрационен № на същия.

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, като следва да се приобщят и доказателствата по приложеното административно дело № 1657 по описа за 2014 година на Административен съд – Бургас.

         Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства, представените с отговора на исковата молба, както и тези, представени в днешно съдебно заседание  от процесуалния представител на ищеца и приложените доказателства по административно дело № 1657 по описа за 2014 г. на Административен съд – Бургас.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателство от информационната система на КАТ за това кой е собственик на микробус марка „Форд Транзит” с регистрационен № *********.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.10.2015 г. от 10.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: