ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 14.10.                                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на четиринадесети октомври хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП-Бургас: Галя Маринова, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 985 по описа за 2014 година.                 

   На именното повикване в 13:46 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Венис Марина” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат М. ***, с представено пълномощно по делото (л. 81).

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Регионална инспекция по околна среда и води-Бургас, редовно уведомен от преди, не се явява и не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Галя Маринова.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх. № 9003/14.10.2015година от процесуалния представител на ответника – юрисконсулт К., с искане да се даде ход на делото в нейно отсъствие. Същата прави искане за спиране на делото на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

Съдът ВРЪЧВА препис от молбата на страните.

 

АДВОКАТ М.: Запознах се с молбата на юрисконсулт К.. Да не се дава ход на делото. Считам, че не са налице  предпоставки за спиране на производството по общо съгласие, но моля  производството да бъде спряно на друго правно основание, а именно чл.229, ал.1, т.4 от ГПК до приключване на съдебния спор т.д. № 276/2015 година на ВКС, І-во търговско отделение, което е преюдициално за настоящото дело, тъй като е с предмет сключения договор и ще се установи има ли такъв или не.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Запознах се с молбата на юрисконсулт К., като не възразявам спирането на производството да бъде на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК.

 

Съдът приема, че не са налице основанията по чл.229, ал.1, т.1 от ГПК за спиране на настоящото производство, тъй като веднъж производството е било спряно на това основание пред настоящата съдебна инстанция, но с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат М. и представените по делото два броя удостоверения от Окръжен съд Бургас и Апелативен съд Бургас, с молба от 20.10.2014 година от ответника, съдът приема, че са налице предпоставките по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във връзка с чл.144 от ГПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

СПИРА производството адм. д. № 985/2014 година по описа на Административен съд Бургас до приключване производството по т.д. № 276/2015 година на ВКС, І-во търговско отделение, с влязъл в сила съдебен акт.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и прокуратурата, и от съобщението до ответника.

 

На 01.12.2015 година да бъде изискана справка от ВКС І-во търговско отделение за влязъл в сила съдебен акт по т.д. № 276/2015 година на Върховния касационен съд.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.50 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: