ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 21.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и първи януари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., за ОП-Бургас: прокурор Т.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 985 по описа за 2014 година.                 

   

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

      

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Венис Марина” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат М. ***, с представено пълномощно по делото (л. 81).

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална инспекция по околна среда и води-Бургас, редовно уведомен от преди се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Тиха С..

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОР С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Днес адвокат Б. няма да се яви, но ми е дал документите, които да представя в днешното съдебно заседание и моля да бъдат приети като доказателства - удостоверенията от Окръжен съд Бургас и Апелативен съд Бургас, ведно с решение по т.д. № 206/2014година. Представям и молба от адвокат Б..

 

АДВОКАТ М.: Запознат съм с представените в днешното съдебно заседание документи и моля да бъдат приети, както и да бъде спряно настоящото производство по съгласие на страните.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Аз считам също, че следва да се спре настоящото производство по съгласие на страните.

 

ПРОКУРОР С.: Да се приемат представените доказателства в днешното съдебно заседание. Да се спре производството по делото по съгласие на страните.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от юрисконсулт К. документи- съдебно удостоверение изх. № 385/20.01.2015година на Окръжен съд Бургас, решение № 480/22.12.2014година по т.д. №206/2014година, удостоверение от Апелативен съд Бургас.

 

Съдът като съобрази заявеното в днешното съдебно заседание от страните и прокурор С. да бъде спряно производството по делото по съгласие на страните намира, че са налице предпоставките за спиране на настоящото производство и на основание чл.229, ал.1, т. 1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по адм.д. № 985/2014 година по описа на Административен съд Бургас, ХІІ състав по съгласие на страните;

 

УВЕДОМЯВА страните, че на основание чл.231, ал. 1 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК, ако в шест месечен срок от влизане в сила на настоящото определение, никоя от страните не е поискала възобновяване на производството, същото ще бъде прекратено служебно от съда.

 

Определението за спиране подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание пред Върховен административен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Делото да се докладва в закрито заседание след изтичане на шестмесечния срок или при постъпване молба от страна, но не по-късно от 04.09.2015 година.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: