ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 08.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми октомври през две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                       ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.    

За ОП-Бургас: прокурор ТОНИ ПЕТРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 985 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Венис Марина” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат М. ***.

 

АДВОКАТ М.: Заявявам, че имам пълномощно по делото, но нямам представа по какви причини не е в кориците на същото  и моля да ми бъде дадена възможност в указан срок да го представя на съда.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална инспекция по околна среда и води-Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат Б.Д.Б. от Адвокатска колегия-Стара Загора, с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Тони Петрова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, като счита, че следва да укаже на представителя на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи пълномощното си по настоящото производство. При неизпълнение, съдът ще приеме, че жалбоподателят не е извършил валидни процесуални действия в днешното съдебно заседание и ще отмени извършените действия в днешното съдебно заседание.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРЕДОСТАВЯ жалбоподателя 7-дневен срок от днес да представи пълномощното на адвокат М. по настоящото производство, като му УКАЗВА, че при неизпълнение, съдът ще приеме че жалбоподателят не е извършил валидни процесуални действия в днешното съдебно заседание и ще отмени извършените процесуални действия в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Венис Марина”ЕООД против Заповед № 47/25.04.2014г. на директора на РИОСВ – Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка „незабавно спиране на всички дейности за извършване на туристическа услуга „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо” от „Венис Марина” ЕООД.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата, както е заявена. Представям и моля да приемете като доказателство по делото  Решение №62/16.09.2014година на Апелативен съд-Бургас. Същото подлежи на обжалване и не е влязло в сила, но го представям във връзка факта, че са налице договорни отношения между жалбоподателя и РИОСВ, което е основание за извършване на дейността, и което е обстоятелство за спиране настоящото производство по приключване на преюдициалния спор. Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаеми административен съдия, оспорвам депозираната жалба във всички части като неоснователна, и като такава моля да бъде отхвърлена. Съдът правилно е забелязал, че в основанията на жалбата са посочени факти по две производства, които ще коментирам в настоящото, че са неотносими. На второ място предвид изложените в настоящото производство твърдения, противопоставям се на приемането на представеното в днешното съдебно заседание решение на Апелативен съд-Бургас, тъй като същото още не е влязло в сила и макар то да има отношение към решението за налагане на принудителната административна мярка от органа по отношение на наличието или липсата на такъв договор, все още нямаме окончателен акт. Предвид изложеното, моля да ми бъдат издадени 2 броя съдебни удостоверения, които да ми послужат да се снабдя с други такива от Апелативен съд-Бургас по в.търг.д.№ 165/14 година и от Окръжен съд-Бургас по търг.д.№ 206/2014 година, първо гражданско отделение, относно обстоятелствата между кои страни, с какъв предмет и на каква фаза са процесните производства. Същите са относими към настоящото производство, тъй като един от мотивите при издаване на принудителната административна мярка е наличието на прекратен договор, което е послужило като основание за неговото издаване.

 

АДВОКАТ М.: В случай, че прецените че са налице предпоставките по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК, моля да спрете настоящото производство до приключване на съдебния спор по делото, чието решение представих днес.

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: По отношение на така представеното в днешното съдебно заседание доказателство от процесуалния представител на жалбоподателя, не възразявам да бъде приобщено решението, въпреки че производството е висящо. Още с жалбата са представени и други решения на Окръжен съд-Бургас и считам, че няма пречка да бъде приобщено към доказателствения материал и решението на Апелативен съд-Бургас и съответно при решаване на делото, съдът да подходи със съответното внимание, предвид факта, че не е влязло в сила.

Относно искането за спиране считам, че безспорно са налице основания затова, предвид че има висящ съдебен спор, което приключване е важно и има отношение към решаването на настоящото административното производство. В тази връзка искането за спиране следва да се уважи.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи, като писмени доказателства по делото.

 

ПРИЛАГА по делото решение №62/16.09.2014година на Апелативен съд-Бургас;

 

ДА СЕ ИЗДАДАТ на ответника РИОСВ-Бургас, чрез адвокат Б., поисканите съдебни удостоверения, като му предоставя възможност в 7-дневен срок от днес да представи проект на удостоверенията.

 

АДВОКАТ М.: Нямам доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: Нямам доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 21.01.2015година от 13.00часа, за която дата и час страните – уведомени от днес чрез пълномощниците.

 

Делото да се докладва в закрито заседание, след постъпване на съдебните удостоверения.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.44часа.

 

 

СЕКРЕТАР:               ПРЕДСЕДАТЕЛ: