ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 10.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на десети февруари през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП Бургас: Т. С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 985 по описа за 2014 година.                 

 

На именното повикване в 15:23 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Венис Марина” ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Регионална инспекция по околна среда и води-Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор С..

 

Непосредствено преди днешното съдебно заседание е постъпила молба вх.№1334/10.02.2016година от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат М., с която заявява, че поради изключително влошеното му здравословно състояние е невъзможно да се яви в съдебно заседание, но не възразява делото да бъде разгледано в негово отсъствие.

Съдът ПРЕДЯВЯВА на юрисконсулт К. и прокурор С. молбата на адвокат М., за запознаване и изразяване становище по хода на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

С определение №35/08.01.2016година съдът е възобновил производството по делото, спряно по взаимно съгласие на страните.           

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх. №108/07.01.2016година от Окръжен съд Бургас с приложени към него заверени преписи от решения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Известни са ми решенията приложени по делото. Представям две решения, във връзка със сключения договор между РИОСВ и жалбоподателя, който е след проведена процедура по един специален ред, открита с решение № РД-106-02.10.2012 година на директора на РИОСВ-Бургас. Това решение е обжалвано и отменено на две инстанции. Ние твърдим, че договорът е нищожен във връзка с тези две решения на Административен съд, които представям, а именно решение №281/28.02.2014г. по адм. д. №2268/2012година на Административен съд Бургас и № 4494/22.04.2015година по адм.д.№6119/2014година на Върховен административен съд.

Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените от процесуалния представител на ответника документи. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх. № 108/07.01.2016година от Окръжен съд Бургас заверени преписа от решение № 68/12.03.14година постановено по т.д.№484/13г. на Окръжен съд Бургас, решение №62/16.09.14г. постановено по т.д. № 165/14г. по описа на Апелативен съд Бургас и определение № 840/12.11.15г. постановено по т.д. № 276/2015гдина по описа на Върховен административен съд като доказателства по делото.

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от юрисконсулт К. решение № 281/28.02.2014г. по адм.д. №2268/2012 година на Административен съд Бургас и № 4494/22.04.2015година по адм.д. № 6119/2014 година на Върховен административен съд, като писмени доказателства по делото.

 

Съдът като съобрази, че в докладваната в днешното съдебно заседание молба адвокат М. не прави доказателствени искания и към момента такива не са постъпили от жалбоподателя, а същевременно не се заявяват и нови доказателствени искания от ответника и прокурора, счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСЛУТ К.: Моля да оставите жалбата без уважение  и потвърдите обжалваната заповед като правилна и законосъобразна. Ще представя писмени бележки с подробни съображения. Не представям списък на разноските.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че заповед № РД-47/25.04.2014година на директора на РИОСВ-Бургас, с която е наложена ПАМ спиране на дейността и извършване на туристическа дейност „разходка с лодка” е обоснована и законосъобразна, и моля да я потвърдите като оставите жалбата без уважение, като неоснователна.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:31 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: