ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 18.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети юни                                две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 985 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Б.Б., редовно призован, не се явява, за него адвокат С., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Районно управление „Полиция” -Айтос, редовно призован, представител не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Р.Б.Б. против Отказ №З-39/2013 година на Началника на Районно управление „Полиция”-Айтос за издаване на Приложение №1  за закупуване и Разрешение образец 3 за носене, съхранение накъсо нарезно огнестрелно оръжие за самоохрана.

 

АДВОКАТ С.: Изцяло поддържам жалбата. Изложили сме подробни писмени аргументи в нея удостоверяващи необходимостта и правото на жалбоподателя да получи исканите разрешения, както и такива доказващи, че мотивировката на административнонаказващия орган, в случая началника на Районно управление „Полиция”-Айтос е непълно и не почива на правни основания. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател считам, че по настоящото дело категорично се установява във връзка представените подробни писмени доказателства правото на г-н Р.Б. да получи разрешение за закупуване, носене, съхранение и  употреба на късо нарезно оръжие за самоохрана. Подробно в жалбата сме изброили всички наши мотиви като към същата сме приложили всички наши доказателства.

Моля да се произнесете с решение, с което обжалвания отказ бъде отменен.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: