ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и първи септември              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 984 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:23 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЯВОР 46 КОМЕРС“ ООД, редовно призован, се явява адвокат К., редовно упълномощена от по-рано (л.155).

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам депозираната от доверителя ми жалба, като в днешно съдебно заседание моля да приемете едно уточнение, че с жалбата се иска отмяна на ревизионен акт №Р-02000215004676-091-001/09.02.2016 г., издаден от Р.К.Т. – началник сектор, възложил ревизията и П.М.М. на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, който е потвърден с решение №94/26.04.2016 г. на Директора на дирекция ОДОП и се иска неговата отмяна като незаконосъобразен, необоснован, неправилен и постановен при нарушение на материалния закон и процесуалните правила и по съображенията, изложени в жалбата следва да бъде отменен.

Имам доказателствено искане. С оглед изясняване на фактическата обстановка по делото, моля да допуснете извършването на съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае с материалите по делото и извърши проверка в счетоводството на дружеството-жалбоподател, да отговори на въпросите, които представям в писмен вид с копие за ответника по жалбата.

Не оспорваме, че в програмния продукт, въз основа на който данъчният орган е направил изводите си, се съдържа информация, идентична на тази, която е използвал и данъчният орган впоследствие, но твърдим, че тази информация е за наше лично ползване.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата с така представеното уточнение към нея.

Нямам възражение относно искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, с уточнение, че първи въпрос е правен.

 

СТРАНИТЕ: Не спорим, че програмният продукт, от който е била извлечена информацията, въз основа на която данъчният орган е формирал основните си изводи, не е този, който е бил свързан с касовия апарат, регистриран за обекта.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да уважи и искането на жалбоподателя за допускане на счетоводна експертиза, като бъдат изключени отговори на въпроси № 1 и № 3, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешно съдебно заседание, защото въпрос № 1 е правен, а по въпрос № 3 между страните няма спор относно факта от кой софтуерен програмен продукт са издавани фискалните касови бонове.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси № 2, № 4 и № 5 от писмената молба на пълномощника на жалбоподателя, депозирана в днешно съдебно заседание.

За вещо лице НАЗНАЧАВА С.А..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение в размер на 500 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.11.2016 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: