ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 09.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На девети ноември                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 984 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Я. **КОМЕРС“ ООД, редовно уведомен, не се явява представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

В момента помощник на адв. К. депозира молба от нейно име, в която последната сочи служебен ангажимент, като причина за неявяване в днешно съдебно заседание, не възразява по даване ход на делото, както и по приемане на представената по делото експертиза. Заявява, че няма да сочи доказателства и изразява становище по същество на спора.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-счетоводната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.В.А. – ** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

юрисконсулт М.: Имам въпроси към вещото лице.

 

Въпрос на юрисконсулт М.: Направената констатация на втора страница от експертизата, относно процедурата при връщане на стоки от сезонни обекти, както и в други случаи на връщане на стоки почива на твърдения на жалбоподателя или на други такива, установени от вещото лице факти?

 

Отговор на вещото лице:  Аз лично установих това обстоятелство при посещение на склада на дружеството.  В момента, в който се запознах със счетоводния софтуер , инсталиран на място, в склада на дружеството на бюрото имаше стокови разписки, които се различаваха от другите и на мое запитване какви са тези стокови разписки те ми обясниха това, което съм записала в заключението.

 

Въпрос на юрисконсулт М.: Вие наблюдавахте ли процеса на въвеждане на образуваните стокови разписки в софтуера?

 

Отговор на вещото лице:   Аз присъствах при начина на обработване на стоковите разписки и на начина на въвеждането им в софтуера. Начинът е един и същ, така както съм описала в заключението. Става дума за начина на въвеждане в програмния продукт на стокови разписки, с които се връща стока и на стокови разписки, с които се удостоверява получаването на заявка.

 

Въпрос на юрисконсулт М.: При връщане на стоките установихте ли да се издават кредитни известия?

 

Отговор на вещото лице:  Не съм проверяла за всяка стокова разписка дали срещу нея има издадено кредитно известие или не. Това не е задача на експертизата. Има издадени кредитни известия, но не мога да кажа дали са за върната стока. Не съм изследвала този въпрос.

реплика на юрисконсулт М.: При така установената  организация на връщане на стоката, би ли следвало да бъдат издавани кредитни известия?

 

Дуплика на вещото лице: При тази организация би следвало да бъдат издавани кредитни известия при връщане на стоката, ако приемем, че има издадена фактура.

В програмния продукт може да бъде издадена фактура за една стокова разписка и понеже се случва клиенти да пазарят и да правят заявка в продължение на месец, а накрая да им се издава фактура за целия период, то тогава за фактури се използва софтуерния продукт Microinvest Invoice pro. Нито една от двете програми не е свързана с НАП. Фактурите се издават от Microinvest Invoice pro.

В случая дублиране на стоките се получава от това, че в програмния  продукт Microinvest Склад Pro една и съща стока се въвежда като заявена за продажба и продадена, и същата стока се въвежда отново като заявена за продажба, но въз основа на складова разписка, която удостоверява връщането й в склада. Проблемът възниква и от това, че при жалбоподателя липсва първично завеждане на стоките, които впоследствие да бъдат изписани по продажба.

 

юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Оспорвам така представеното заключение, което е извън обхвата на зададените въпроси и описаната процедура не е такава.

 

Съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено. Що се касае до направеното възражение от ответника, то касае преценката за относимост на заключението към предмета на спора, а не до компетентността на изготвяне на заключението, затова съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лв., които да се изплатят от внесения по делото депозит.(изд. Р.К.О.-500 лв. – 09.11.2016 г.)

 

юрисконсулт М.: Нямам доказателствени искания. Други доказателства няма да соча.

Имам искане за спиране на производство по настоящето дело. На основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК правя искане за спиране на производството по настоящето дело, тъй като пред ВАС е образувано тълкувателно дело № 10 от 2016 г., чийто въпрос е „Нищожен ли е ревизионен акт, който при приложимата след 01.01.2013 г. редакция на чл. 119, ал. 2 ДОПК е издаден с участието на орган по приходите, извън кръга на лицата по чл. 118, ал. 2 ДОПК?“. Тъй като настоящият акт е издаден след този срок и предвид факта, че решението по това тълкувателно дело има значение за решението на настоящия спор, моля производството по настоящето дело да бъде спряно до произнасяне на ВАС по тълкувателно дело № 10 от 2016 година. 

 

Съдът намира за неоснователно искането на процесуалния представител на ответника за спиране на настоящето производство до приключване на посоченото по-горе тълкувателно дело № 10, образувано пред ВАС. Наличието на тълкувателно дело и решението по него не е въпрос, който е преюдициален за настоящето производство. Освен това, тълкувателните решения целят да уеднаквят практиката на съдилищата по прилагане на закона. Наличието изобщо на образувано тълкувателно дело не препятства възможността за всеки един конкретен  случай съдът да разреши повдигнатия пред него спор, като извърши самостоятелна преценка по приложението на процесуалния и материален закон.

По тези съображения и предвид липсата на други доказателствени искания, съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Отхвърля като неоснователно искането на процесуалния представител на ответника за спиране на производството по административно дело № 984 от 2016 г. по описа на Административен съд гр. Бургас до приключване на производството по тълкувателно дело № 10 от 2016 г. по описа на ВАС.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана.

Моля да ми предоставите срок за изготвяне и представяне на подробни писмени бележки.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на *****лв.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 10-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,34 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: