Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    1193                            от 15.06.2018 г.                           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Чавдар Димитров

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 983 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на В.А.А. ***, с ЕГН **********,  против Решение № 173/08.02.2018 г., постановено по НАХД № 5999/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № 1138756, установено с автоматизирано техническо средство, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 5 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, като отмени и процесния Електронен фиш. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК, във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията са посочени нови доказателства.

В съдебно заседание касаторът  поддържа жалбата. Пледира решението на първата инстанция да бъде отменено, като бъде отменен издадения електронен фиш. Ангажира доказателства.

Ответникът по касация – сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура –Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

Касационната жалба e подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд - Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за основателна по следните съображения:

С решение  № 173/08.02.2018 г., постановено по НАХД № 5999/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас, е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № 1138756, установено с автоматизирано техническо средство, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 6 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Деянието е безспорно установено, поради което правилно е ангажирана отговорността на В.А.. Изложени са мотиви във връзка с определения размер на наказанието.

Решението на първата инстанция е неправилно, като съображенията за това са следните:

А. е санкциониран за нарушение по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, изразяващо се в превишаване на разрешената скорост за движение, установена с пътен знак В-26. Деянието е реализирано на 19.09.2015 г. в 14,46 ч. на път ІІ-99 на кръстовището с.Атия в посока от гр.Созопол към гр.Бургас. След като е изследвал въпросът кой е водач на лек автомобил „Хюндай Елантра“, с рег.№ А7788МВ и кой е неговия собственик, административнонаказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на А. в качеството му на ползвател съгласно приложената по делото справка.

Видно от събраните по делото пред първата инстанция доказателства, действително „Сожелиз България“ ЕООД е предоставило лек автомобил „Хюндай Елантра“, с рег.№ А7788МВ за ползване на В.А.А.. Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.4  от ЗДвП при нарушения, установени с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, на собственика, на когото е регистрирано превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - на управителя му, се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването й, за да му бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението. При неявяване в определения срок или при непосочване писмено на лицето, на което е предоставено управлението на моторното превозно средство, на собственика или на управителя на юридическото лице - собственик на моторното превозно средство, се издава фиш в негово отсъствие, който се смята за връчен от датата на издаване на фиша. В настоящия случай не е спазена процедурата, визирана в цитираната по-горе разпоредба, като електронният фиш не връчен на управителя на ЮЛ. По делото няма спор, видно и от ангажираните пред настоящата инстанция доказателства, че В.А. не е бил управител на дружеството към датата на установяване на нарушението. За целта, административнонаказващият орган е следвало да изпълни задължението си по чл. 52, ал. 4 ЗАНН и да установи при ползвател  на автомобила кой точно е управлявал същия, и едва тогава да бъде санкционирано конкретно лице.

Като е достигнал до изводи, различни от изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 173/08.02.2018 г., постановено по НАХД № 5999/2017 г. на Районен съд - Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА,

ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № К, № 1138756, издаден на 19.09.2015г. от ОД МВР Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

        

                           

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                     2.