О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 1105

20.05.2013г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на двадесети май, две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                      СЪДИЯ:    Чавдар Димитров

като разгледа адм.д.№ 983/2013г. на Административен съд-Бургас, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.1 ал.1 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

            Образувано е по искова молба, подадена от Й.С.К. с ЕГН **********, пребиваващ в затвора – Бургас против претендиран като незаконосъобразен, неустановен и неуточнен административен акт, респ. действие на Директора на Районно управление “Социално осигуряване”, с което е прекратено изплащането на получаваната от жалбоподателя наследствена пожизнена пенсия. Претендират се всички така причинени преки и непосредствени имуществени вреди, представляващи сбора от неизплатените за периода от 27.03.1991г. до настоящия момент пенсионни възнаграждения.

С протоколно разпореждане на съда от 17.04.2013г., на основание чл.158, ал.1, вр. чл.150, ал.1 от АПК исковата молба е оставена без движение. На жалбоподателят е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да посочи, кой е конкретният акт, действие или бездействие, който обжалва и на кой орган е той, кога същият е бил издаден и кой е номерът му.

Наред с това са дадени указания за внасяне на д.т. в размер на 10,00 лева следва да бъде платена за всеки акт, действие или бездействие което се оспорва.

На жалбоподателя е изпратено съобщение за указанията на съда на посочения в жалбата съдебен адрес и той е редовно уведомен на 22.04.2012г.

По делото в законноопределения 7-дневен срок е постъпило уведомление, съдържащо искане за освобождаване на ищеца от държавна такса, както и уточнение, че в проведената с РУ “СО” Бургас кореспонденция е бил уведомен, че изплащането на пожизнената му наследствена пенсия е било прекратено по негова молба, но не е посочен актът с което, това изплащане е прекратено.

 С оглед искането за освобождаване от д.т. Съдът е дал изрични указания със свое разпореждане от 30.04.2013г. да бъдат представени декларации за семейно и имуществено състояние, в които лицето под страх от наказателна отговорност по чл.313 от НК да декларира всички притежавани от него движими и недвижими имущества и доходи в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. Същият срок е предоставен повторно от съдебния състав и за уточняване на конкретен, надлежно индивидуализиран адм. акт, действие или бездействие, с уточняване на датата на постановяването, респ. извършването, датата на узнаването за него от ищеца и т.н., като е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие. Повторно дадените указания не са били изпълнени в срок, а наред с това не е била заплатена държавна такса по делото, нито са били представени поисканите декларации за семейно и имуществено състояние.

Като не са били отстранени в срок всички описани по-горе недостатъци на исковата молба е налице процесуална предпоставка за прекратяване на производството по делото и връщане на исковата молба на ищеца на осн. чл.129, ал.3 ГПК и чл.130 ГПК, вр. чл.144 АПК, като съдът намира за необходимо да укаже на ищеца, че прекратяването на настоящото производство не прегражда пътя за предявяване на нов иск по всяко време.

По изложените съображения и на основание чл.204 от АПК и чл.129, ал.3 и чл.130 от ГПК, приложими във връзка с §1 от ЗР на ЗОДОВ във връзка с чл.203 ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Й.С.К. с ЕГН **********, пребиваващ в затвора – Бургас  против претендиран като незаконосъобразен, неустановен и неуточнен административен акт, респ. действие на Директора на Районно управление “Социално осигуряване”, с което е прекратено изплащането на получаваната от жалбоподателя наследствена пожизнена пенсия.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 983/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА исковата молба по така прекратеното производство на ищеца.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

              СЪДИЯ: