ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                          дата 07 май 2012 год.                  град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 07 май 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

         

    Секретар: …………………..

     Прокурор: …………………

                                        

 разгледа адм. дело № 983 по описа за 2012  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба от Е.Л.А. ***, подадена по повод принудителното изпълнение на влязлата в сила Заповед № ДК-02-БС-56/10.04.2008г. на началника на РДНСК  - Бургас (сега променено наименование РДНСК Югоизточен район), с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ надстройка на съществуваща двуетажна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХ-483, кв.26 по плана на гр.Созопол, с административен адрес ул.”Кирил и Методий” № 10, изпълнен от жалбоподателката и длъжник по изпълнението – Е.А..

            С подадената жалба длъжникът по изпълнението по същество не оспорва извършени действия, бездействия или постановления на органа по изпълнението, но посочва, че предвид настъпването на летния сезон и предстоящата строителна забрана в курортните селища в т.ч. и гр.Созопол възразява против осъществяването на принудително изпълнение, насрочено за периода от 04.05.2012г. до 15.05.2012г., тъй като след това няма да има възможност да направи ремонт на покрива поради предстоящата строителна забрана. Иска се принудителното изпълнение да се отложи за времето след изтичане на строителната забрана, когато ще има възможност да се възстанови покрива на сградата и да почисти улицата от строителните отпадъци.

            Съдът, след като съобрази искането на жалбоподателката и длъжник по изпълнението и след като прецени данните по административната преписка по образуваното изпълнително производство по принудителното изпълнение на  Заповед № ДК-02-БС-56/10.04.2008г. на началника на РДНСК  - Бургас (сега променено наименование РДНСК Югоизточен район), намира жалбата за процесуално недопустима за разглеждане, поради следните мотиви:

            Както се посочи по-горе, длъжникът по изпълнението по същество не оспорва извършени действия, бездействия или постановления на органа по изпълнението, но предвид предстоящата строителна забрана иска отлагане на принудителното премахване на незаконния строеж. Така заявено, искането е лишено от предмет, поради липса на акт, действие или бездействие на органа по изпълнението, което да бъде предмет на контрол от съда по реда на чл.294 и сл. от АПК. Така както е формулирано искането на жалбоподателката, същото следва да се разглежда по-скоро в контекста на нормите на чл.278, ал.1 и ал.2 от АПК, регламентиращи отсрочване или разсрочване на изпълнението, което обаче  следва да бъде отправено до органа по изпълнението, тъй като той е компетентен да го разгледа, а не по реда на съдебното обжалване, тъй като съдът няма правомощия по отсрочване или разсрочване на принудителното изпълнение.

            С оглед горните мотиви и поради липса на предмет на настоящата жалба, тя следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Е.Л.А. ***, подадена по повод принудителното изпълнение на влязлата в сила Заповед № ДК-02-БС-56/10.04.2008г. на началника на РДНСК  - Бургас (сега променено наименование РДНСК Югоизточен район), с искане принудителното премахване на незаконния строеж да се отложи след изтичане на строителната забрана.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 983/2012г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                           СЪДИЯ: