О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас, 7.06.2011 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на седми юни 2011 година, в закрито заседание в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 983 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на Ц. Д. Д., в качеството й на собственик и представляващ ЕТ „Детелина – 15 – Ц.Д.”, със седалище и адрес на управление:  гр.Е., ***, БУЛСТАТ 838158813, против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 243/19.04.2011г., издадена от началника на Митница – Бургас.

С разпореждане № 956 от 16.05.2011г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискванията на чл.151, т.3 от АПК към жалбата да е приложен документ за платена държавна такса за образуваното производство. С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на нередовностите в дадения 7-дневен срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и образуваното производство прекратено.

Жалбоподателят е получил съобщението лично на 20.05.2011г., видно от приложеното по делото съобщение за страната, но не е изпълнил указанията на съда в дадения 7-дневен срок, който е изтекъл на 27.05.2011г. /присъствен ден/.

При тези обстоятелства, съдът приема, че жалбоподателят не е изпълнил дадените указания да отстрани констатираните нередовности на жалбата в законоустановения по чл.158, ал.1 от АПК и съдебноопределен 7-дневен срок от получаване на съобщението. Разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК изрично сочи, че неотстраняване на нередовностите на жалбата в 7-дневния срок от съобщението, съставлява основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на образуваното съдебно административно производство. С факта на неизпълнение на указанията на съда в определения срок, нередовностите на жалбата не са отстранени.

Налице е предвиденият от закона фактически състав на чл.158, ал.3 от АПК, обуславящ приложимостта на установената неблагоприятна последица, свързана с отказ на съда да се произнесе по нередовно подадена жалба, с оглед на което жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство по направеното оспорване да бъде прекратено.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

 

О     П   Р   Е   Д  Е   Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Д.Д., в качеството й на собственик и представляващ ЕТ „Детелина – 15 – Ц.Д.”, със седалище и адрес на управление: гр.Е., ***, БУЛСТАТ 838158813, против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 243/19.04.2011г., издадена от началника на Митница – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 983/2011г. по описа на Административен съд – град Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: