ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 29.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и девети януари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА С.

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 982 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “СИС ИНДРУСТРИЙС“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.С. К. с пълномощно, находящо се на лист 209 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на МИТНИЦА-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Л., представя пълномощно.

        

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.С.С..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме по хода на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-химическа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 16.01.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         Т.С.С. – 57 год., българска гражданка, несемейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила. В титулната част на същото съм посочила погрешно, че е депозирано по административно дело № 980/2017г., респективно адресирала съм го до друг съдия-докладчик, поради което моля да имате предвид, че заключението е относимо към настоящото дело.

 

Адв.К.: Моля да обясните каква е разликата между гроздова мъст и гроздов сок от Ваша гледна точка като специалист.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Гроздовата мъст е течен продукт от прясно грозде, получен по естествен начин и чрез физически средства, притежаващ действително алкохолно съдържание непревишаващо 1 % vol (един обемен процент).

Гроздовият сок е течен неферментирал продукт с действително алкохолно съдържание не надвишаващо 1 % vol, получен чрез подходяща обработка, предназначен за консумация. Гроздовият сок е получен от прясно грозде или от гроздова мъст.

Давам определението, за да се види, че са идентични продукти, добити от един и същ източник. 

Гроздовата мъст също се обработва с физически средства. Тя се изстисква и е само сок. А гроздовият сок по същия начин е получен, също с физически методи и градусът е до 1%.

За повечето въпроси експертизата не може  да се извърши при липса на контролна проба, т.е. на проба, която не съществува, но съдържанието на алкохол е идентично.

 

Адв.К.: В експертизата при отговор на въпрос 6 сте посочили, че гроздовият сок е продукт, на който бързо се променят основните показатели –захари и алкохолно съдържание. В този смисъл възможно ли е да стартира ферментация при пресипване на стоката от кофи в бутилки и при превозването й в нехладилни условия дори и за срок от 45 минути.

ВЕЩО ЛИЦЕ: При взимане на пробата трябва да се спазват определени изисквания. Съдовете трябва да са стерилизирани, кофата също и при взимане на пробата, когато има достъп на кислород, ако същите не са дезинфекцирани и стерилизирани може да тръгне ферментация. Още повече, че пробите са се намирали в изба, където е имало и други ферментационни продукти, има дрожди.

Адв.К.: Само да поясня, че става въпрос за Винпром Карнобат. Цистерните пристигат пред винпрома. Периодът е период на гроздобер и обработка на гроздето и винен материал. Моментът е такъв на ферментационни процеси и въздухът буквално е наситен с дрожди.

Следващият ми въпрос е - ако от цистерната, с която е пристигнала конкретната стока, бъде взета проба от течността ниско долу, в средата и в горната част, това би ли дало различни показатели. Т.е. алкохолното съдържание различно ли е в различните пластове на течността?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип от всеки течен материал, говоря за винопроизводството, пробата се взима от три нива. Прави се средна проба, пуска се бутилка до дъното, взима се от цялата течност и се издърпва нагоре. Ако се вземе отдолу, средата и отгоре, винаги има разлика. Така че пробата трябва да е средна проба, която да удовлетвори точният анализ след това и характеристиката на изследвания продукт.

 

Адв.К.: А може ли да се каже от кое място е най-високо алкохолното съдържание?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това не мога да кажа точно, тъй като ферментацията е спонтанен продукт и на различните нива е различна, но по принцип започва от долу нагоре.

Адв.К.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт Л.: В заключението сте посочила, че сте посетила Митница-Бургас за проверка за наличие на проба. На коя дата посетихте Митница-Бургас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато бях определена за вещо лице, посетих Митницата, по спомен мисля на 04.09. Имам командировъчно. Беше в началото на месец септември.

 

Юрисконсулт Л.: Каква е дозата за сулфитиране на гроздова каша?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На този въпрос трудно бих отговорила, защото няма максимална и минимална доза за сулфитиране на гроздовата каша или на мъста от серен двуокис. Серният двуокис е консервант за тези продукти – гроздова мъст, гроздова каша и вино. Неговата характеристика се променя с течение на времето и при взимане на пробата също може да даде отклонение. Така че аз не мога да кажа колко е максималната и минималната доза серен двуокис. Тя трябва да е достатъчно, за да не тръгне ферментация.

 

Юрисконсулт Л.: В приложеното уверение за анализ на вино от 14.10.2016г. е посочено количество серен двуокис 12,8 мg/l (на литър). Естествено ли се съдържа в продукта това количество? Уверението е един от придружаващите стоката документи издадено от Република Македония, откъдето пристига товара. Това количество е било вложено или е естествено в продукта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Серен двуокис или серен диоксид в съдържание на грозде, мъст, вино не се съдържа по естествен начин, няма откъде да дойде, то просто се влага, за да консервира съдържанието на мъстта или кашата.

 

Юрисконсулт Л.: Как става влагането? Всяка партида отделно или?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм присъствала на товаренето на цистерни и не мога да отговоря. Възможно е всяка една цистерна да е сулфитирана отделно, а може и цялото количество, което ще се извозва от Македония до България да е събрано в един огромен сулфитиран съд и от него вече се разпределят количествата в отделните цистерни. Партидата е една, хомогенизирана и сулфитирана. Ако може да съдим по анализното или това уверение от македонска страна, то е било хомогенизирана партида и експедирана след това, но не съм категорична, защото не съм присъствала и не знам как са работили там.

 

Юрисконсулт Л.: Има ли данни по преписката, че в продукта са вложени някакви консерванти?

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорихте ли на въпросите, които съдът постави в определението, с което назначи експертизата, защото в момента юрисконсулт Л. задава именно тези въпроси, а аз също не видях да сте отговорили на тях в заключението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Те са според мен едни и същи с тези на жалбоподателя.

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не са едни и същи.

 

Адв.К.: Да не би ответната страна да твърди, че има съхранена проба.

Юрисконсулт Л.: Поставих по-горе въпроса си, защото вещото лице е посетило митницата още преди да е било назначено като вещо лице по това дело.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В ръководството за взимане на проби, което е налично по преписка и са следвали от Митницата казва, че една контролна проба следва да бъде запазена от административния орган. Това е единствено пробата, която би могла да бъде изследвана съгласно ръководството.

 Юрисконсулт Л.: Контролна проба в Митница-Бургас няма, но в протокола за вземане на проба са описани брой пломби и е връчен на жалбоподателя. Контролна проба в Митница-Бургас към настоящия момент не се съхранява, но жалбоподателят също трябва да има проба.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Контролна проба, която е налична в жалбоподателя, дали би могла да бъде годна за експертизата?

Адв.К.: Няма налична такава проба.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип контролна проба е тази, която се съхранява в държавната институция, която е страна при взимане на пробата. Би била годна, ако е взета при правилни условия, съхранявана при съответните условия и ако в нея са били добавени вещества, които да потиснат процеса на ферментация на етапа, в който е взета пробата.

 

Юрисконсулт Л.: Моля да задължите вещото лице да отговори на въпросите поставени от съда.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорих днес на тези въпроси. Контролната проба трябва да се съхранява в Митница-Бургас и тя е крайна проба предназначена за анализ при възникнал съдебен спор.

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-химическата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице Т.С., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 200 лева от внесения депозит.

 

Адв.К.: Няма соча други доказателства.

Юрисконсулт Л.: Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля изцяло да отмените обжалваното от нас решение като незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалните и процесуалноправните норми в Република България. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки, в които да развия подробно своите аргументи. Моля да ми присъдите направените в настоящото производство разноски, за което представям списък.

 

Юрисконсулт Л.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите изцяло решението на Митница-Бургас като правилно и законосъобразно. Същото е издадено от компетентен орган в предвидената от закона форма.

Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение и възнаграждението на вещото лице. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, както и направените по делото разноски.

В указан от съда срок ще представя писмени бележки.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: