ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 26.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 982 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “СИС ИНДРУСТРИЙС“ ООД, редовно уведомен, се представлява адв.С., представя пълномощно по реда на преупълномощаването.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на МИТНИЦА-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Л., представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ:  Не възразяваме по хода не делото.

        

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.С.: Поддържам жалбата подадена пред Административен съд гр.Бургас. Направили сме с жалбата определени искания. В преписката има документи на чужд език, които би следвало да  бъдат преведени на български език и моля да задължите администрацията да ги представи преведени на български език. След становището на ответната страна ще взема становище и по другите ни доказателствени искания.

 

Юрисконсулт Л.: Моля да се приемат документите приложени в административната преписка. По отношение на протокола приложен към жалбата до директора на Агенция Митници за изпитване от Изпълнителна агенция по лозарство и винарство, считам че не следва да бъде приет, тъй като изследването е извършено и пробата е взета не в присъствие на митнически служител и съответният митнически служител не е взимал пробата, като няма данни, че стоката взета за проба е идентична с тази, взета по митническата декларация.

Моля да ни се даде възможност да представим в следващото съдебно заседание превод на български език на документите, които са налични по преписката на чужд език.

 

Адв. С.: За директора на Агенция Митници е подписано решение на горестоящия орган и за началник на Митница Бургас е подписан също съобразно заповед за заместване, поради което моля да задължите административния орган да представи доказателства в тази насока.

Представям нарочна молба с искане за извършване на химическа експертиза по делото с препис за ответната страна. Правя това искане с оглед твърденията в жалбата ни относно начина и реда на съхраняване на пробите.

На следващо място, освен тази химическа експертиза, моля да задължите Митница Бургас да представи Ръководството за вземане на проби от стоки за целите на митнически контрол. Това е цитиран акт в решението на Митница Бургас и на горестоящия орган. Същото не е налично в АПИС и нямаме достъп до него, а там са регламентирани обстоятелствата относно  начина на вземане на проби, лицата които имат право да вземат проби, начин на транспортиране и съхраняване - това са все неща, които са от съществено значение.

На следващо място, искането, което е направено като възражение по приемане на протокола от Изпълнителна агенция по лозарство и виното, става дума за протокол за изпитване. Този протокол е наличен в административната преписка, понеже при обжалването на първоначалния административен акт същият е представен и не знам на какво основание същият може да бъде изключен от доказателствата по делото. Но ще взема становище по същество.

Това са доказателствените ни искания.

 

Юрисконсулт Л.: Моля да ми бъде предоставена възможност да представим заповед на директора на Агенция Митници и началника на Митница Бургас за тяхното заместване, както и Ръководство за вземане на проби. По отношение на молбата за извършване на химическа експертиза, моля да ми дадете възможност да изразя допълнително писмено становище, тъй като се запознах с въпросите за първи път в това днешно съдебно заседание.

 

Адв.С.: Моля, с оглед твърденията ни за незаконосъобразно вземане на пробите, транспорт и съхранението им не по установения ред, регламентиран в това ръководство, да допуснете до разпит при режим на довеждане двама свидетели с оглед установяване обстоятелства по вземане на пробите. Това са лицата, които са присъствали при вземането и транспортирането на пробите и са наши служители.

 

Юрисконсулт Л.: По отношение на вземането на проби считам, че са налични документи в административната преписка и не е допустимо да се събират гласни доказателства по отношение на тези обстоятелства. Алтернативно, моля да се допусне до разпит митническия служител, който е взел пробите, при довеждане от наша страна.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното решение.

 

Доказателствените искания на жалбоподателя, поддържани в днешно съдебно заседание от неговия пълномощник, съдът счете за основателни, доколкото посредством тях биха се установили правнозначими за решаване на делото факти, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото доказателства за материалната компетентност на административния орган издал процесното решение, като в тази връзка да се представи Заповед № 0-3440 от 21.12.2016г, както и на горестоящия административен орган, произнесъл се  с решение при обжалването по административен ред, като в тази връзка се представи Заповед № ЗАМ-249/14.03.2017г.

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото легализиран превод на документите, находящи се в административната преписка, съставени на чужд език.

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол.

 

ДОПУСКА при режим на довеждане в следващото съдебно заседание двама свидетели, водени от страна на дружеството-жалбоподател, както и един свидетел, воден от страна на митническата администрация.

По доказателственото искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза съдът намира за необходимо да даде възможност на ответната страна да вземе становище по депозираните днес въпроси, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да вземе становище по искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, поради което по това искане съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 23.10 от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: