ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 22.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори юни през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 982 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Саркос” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Е. М. К. от АК-Бургас, с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА – председател на Комисия за защита на потребителите София, редовно призован, представител не се явява

 

АДВОКАТ  К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Саркос”ЕООД против заповед №270/16.03.2016г. на председателя на Комисията за защита на потребителите, с която е забранено при упражняване на дейността да се използва нелоялна заблуждаваща търговска практика, а именно: търговецът да предоставя в туристическия обект/чрез рекламна табела на фасадата и меню с предлаганите напитки и кухненска продукция/ невярна информация относно вида на обекта, като посочва, че е „бистро и пица Ggog” или Grog restaurant”, а в същност притежава удостоверение за утвърдена категория за обект винарна „Грог”, в нарушение на чл.68д, ал.1 предложение 1 /съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща/, във вр. с чл.68г, ал.4, във връзка с чл.68в от Закона за защита на потребителите.

 

С определение №849/16.05.2016година, съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните и е допуснал представените с жалбата и административната преписка писмени документи като доказателства по делото.

  

   ПОСТЪПИЛО е заявление вх. № 5768/02.06.2016година от управителя С. М. Г. – управител на дружеството-жалбоподател, към което е приложено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект № 2339/11.04.2016година.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Моля да я уважите по съображения изложени в нея. Получила съм препис от определение № 849/16.05.2016година и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат допълнително представените към административната преписка доказателства, както и представеното от жалбоподателя удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект. 

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение № 849/16.05.2016година писмени документи, както и временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект № 2339/11.04.2016година, представена от жалбоподателя със заявление вх. № 5768/02.06.2016година.

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите депозираната жалба. Съображения за нейното уважаване подробно са изложени в нея и предвид доказателствата приложени към нея е видно, че не е налице соченото нарушение и моля да я уважите. Претендирам разноски, за което представям списък за разноските.

Моля съобщенията до жалбоподателя по делото да бъдат изпращани на моя адрес в пълномощното, който е актуален.

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.08часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: