ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 16.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети юли                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 982 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.И.Т., редовно призован, се явява лично и с адвокат В., с днес представено пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Созопол, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Г.Г., редовно призована, се представлява от адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.Г.П., редовно призован, се представлява от адвокат И., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.К.П., се представлява от адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.К.П., се представлява от адвокат И., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на Т.И.Т. против Заповед №Z-1037/18.09.2007 г. на Кмета на Община Созопол, с която на жалбоподателя е отказано да придобие право на собственост върху ползвания от него имот в местността „Хаджи али дере”, землището на гр.Созопол, със заявена площ от 1,000 дка.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата, като считам, че изричният отказ на кмета на община Созопол, постановен с оспорената заповед от 2007 г., е незаконосъобразен. Оспорваме посочените в мотивите на заповедта основания за отказ. Твърдим, че към момента на влизане в сила на §4а и към момента на издаване на заповедта от 2007 г., както имотът, така и ние сме отговаряли на условията за придобиване право на собственост. За този имот има и карта на възстановената собственост с оглед обстоятелството, че заповедта е от 2007 г. и сега заинтересовани лица са не тези, които претендират права по собствеността в местността „Хаджи али дере”, там където сме били ползватели, върху имот, който последващо ни е отреден от кмета на община Созопол с одобряване на картата на възстановената собственост. Моля, ако изискате акт за собственост, да укажете на община Созопол, че това трябва да се съобрази с оглед датата на заповедта 2007 г. и с местността „Хаджи али дере”, защото сега там има нова влязла в сила КВС.

Ще се ползваме от доказателствата при първоначалното обжалване на заповедта.

АДВОКАТ И.: Уважаема госпожо съдия, от името на моите доверители аз оспорвам жалбата.

Представила съм становище, което е приложено и го има в кориците на делото, но предходният съдия от районния съд пропусна да го види. На първо място твърдя, че жалбоподателят няма качеството на ползвател и че в корицата на делото се съдържа едно подобие на документ, на базата на което същият се легитимира като ползвател – едно удостоверение № 800, и същото няма реквизити, за да бъде квалифицирано като документ. Подробно в становището съм описала в това удостоверение, с което се легитимира като  ползвател, освен номер няма дата, няма печат на институцията – Общински народен съвет, няма подпис на документа, няма автентична заверка за вярност. С оглед тези констатации аз оспорвам формалната доказателствена сила на представеното по делото удостоверение № 800 и Ви моля да откриете производство по реда на чл. 193 ГПК за оспорване истинността на документа, т. е. твърдя, че е неавтентичен. В тази връзка моля да задължите жалбоподателя да представи оригинал от оспорения документ, като в случай, че бъде представен оригинал, ще Ви моля да допуснете съдебно-почеркова или съдебно-графологична експертиза, по която да се произнесе вещото лице относно истинността на документа. В случай, че не се представи такъв оригинален документ, ще Ви моля да изключите представеното по делото копие от удостоверение № 800, не мога да кажа от коя година, защото няма дата.

Наред с това ми доказателствено искане, касаещо удостоверението, правя искане за извършване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроси, които ще Ви моля да ми дадете възможност да формулирам с нарочна писмена молба с препис за жалбоподателя и другите страни, както и да изискате от ответника по жалбата – кмета на община Созопол, да представи официално заверен препис от разписния лист към неодобрения кадастрален план на ползвателите в местността „Хаджи али дере” с отбелязване номера на имота и основанието за предоставяне право на ползване на лицето Т.И.Т.. Макар и неодобрен този план, към него има разписен лист.

Едва днес в съдебно заседание аз за първи път чувам това възражение от страна на жалбоподателя, че видите ли предоставеният му за ползване имот бил с друго местоположение, различно от това, в което впоследствие е бил настанен с плана на новообразуваните имоти, одобрен от областния управител. В тази връзка ще моля да задължите жалбоподателя да идентифицира имота, за който той твърди, че му е предоставено право на ползване като площ, местоположение и минимум три граници. Другото ми доказателствено искане е свързано с обследване истинността на документа, като също моля да бъде поставен един въпрос към жалбоподателя, тъй като е в залата, касаещ текста на това удостоверение, ако позволите да го задам в залата. Въпросът ми е дали изписаните в това удостоверение паспортни данни са негови и дали са попълнени от него или от неговата съпруга саморъчно.

Ще моля да приемете като писмено доказателство решение на Поземлената комисия, с което на моите доверители е възстановен имот в местността „Хаджи али дере”. Представено е още в отменителното производство пред Върховен административен съд, но сега го представям, защото съм отбелязала за точно кой имот става въпрос.

  Представям новата заповед от 2014 г. на кмета на община Созопол, с която на доверителите ми е възстановен признатият им за възстановяване имот.

Ако ползвателят твърди, че неговия ползвателски имот не е с това местоположение, в тази връзка настоявам да идентифицира своя имот, да го индивидуализира, а не да твърди, че е настанен на друго място, защото макар и да имаме план на новообразуваните, той разполага имотите на ползвателите и правоимащите лица по ЗСПЗЗ максимално близко в приблизително същите граници, в които са били предоставени правата на ползване.

АДВОКАТ В.: При нашия доверител няма оригинал на удостоверение 800. Този оригинал е предоставен на административния орган с преписката, видимо е, че е издаван от административния орган, така че ние не можем да представим оригинал. Такъв не се намира у нас. Предоставен е на административния орган по преписката, оттам нататък  е въпрос, от който трябва да се притеснява административния орган. На практика голяма част от възраженията влизат в предмета на спор за материални права, а не относно формалната преценка за законосъобразност на административния акт, така че аз възразявам против допустимостта и касателството на направените доказателствени искания.

На практика административният орган в процедурата, която е провел 2007 година, е следвало да прецени има ли право на ползване,  установено по определения по §4 терен, спада ли то към кръга на тези лица, на които дава права за придобиване на собственост и налице ли са другите предпоставки. Спор с реституирани собственици, каквито са третите лица, не може да бъде решен в това административно производство. То е предмет на друго производство. Следва да се отбележи, че се вижда от представените доказателства, че заинтересованата страна не е обжалвала, решението за възстановяване на собствеността, т. е. колкото и е възстановено по представеното решение, толкова и в тези граници е и нанесено в картата на възстановената собственост. Интересът е най-малко обжалване на КВС, но не и в това производство. Те твърдят на практика, че този имот не е бил общински, т. е. че им е възстановен и поради това ние не можем да го придобием като ползватели. Това вече е исков процес. Към момента на постановяване на заповедта част от параграфите на ЗСПЗЗ не са се прилагали. На практика придобиването като ползватели е на два пъти и колегата се позовава на последващо изменение.

Моля да се допуснат гласни доказателства във връзка с вида на ползвания имот – дали е лозе, овощна градина, към момента на влизане в сила на §4 от ЗСПЗЗ.

Желаем да се ползваме от удостоверение № 800.

 

С оглед изявлението на жалбоподателя и на основание чл. 193, ал. 2 ГПК съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване на удостоверение № 800, като УКАЗВА на заинтересованата страна, че на основание чл. 193, ал. 3 ГПК тежестта за доказване на неистинността на документа пада върху страната, която го оспорва, т. е. върху нея.

ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Созопол в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи оригинала на удостоверение №800, издадено от Изпълнителния комитет на Общински народен съвет Созопол и разписен лист  към неодобрен кадастрален план на ползвателите в местността „Хаджи али дере”.

 

Във връзка откритото производство по оспорване на удостоверение №800, съдът представя удостоверението на жалбоподателя.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Това може би е военният ми паспорт, но не мога да си спомня. През 1981 г. бях военен, не може да е граждански паспорт. Почеркът май е на съпругата ми. Нейният почерк е. Те са два различни почерка. Не знам кой е нейният почерк. Тя сигурно ще си познае почерка. Почеркът на удостоверението не е мой.

АДВОКАТ И.: Нека да попитаме жалбоподателя може ли да индивидуализира местоположението на своя имот по граници или по други отличителни белези, които да дават възможност за неговото разпознаване фактически на място.

АДВОКАТ В.: Не се сочи относимост и правно основание за допустимост на искането. Относно искането жалбоподателят да посочи граници на имота, разпоредбите на § 4 не изискват посочване на граници.

 

СЪДЪТ счита, че направеното от адвокат И. доказателствено искане е недопустимо в настоящото съдебно административно производство и фактите, които тя цели да докаже с него. Жалбоподателят следва, с оглед доказателствената тежест, да установи съществуването на благоприятните за него факти, изложени в жалбата, и той преценява с какви средства ще го направи.

 

По направените доказателствени искания от процесуалните представители на страните за допускане на съдебно-техническа експертиза и гласни доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на заинтересованите страни  доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на заинтересованите страни в 7-дневен срок от днес да представи молба с формулирани въпроси към съдебно-техническа експертиза, с препис за останалите страни, след което съдът ще се произнесе в закрито заседание.

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане от страна жалбоподателя за следващо съдебно заседание един свидетел, който да установи вида на ползвания имот към момента на влизане в сила на § 4 от ЗСПЗЗ.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.10.2015 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: