Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       №1293

 

гр. Бургас, 08. 07. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд гр. Бургас, ХVІ-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и шести юни през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 982/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на процесуален представител на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София, срещу решение № 30/18.03.2014г. постановено по административнонаказателно дело № 478/2014г. по описа на Районен съд гр. Поморие, с което е отменено наказателно постановление № 11012509/17.12.2013г. издадено от касатора. С наказателното постановление на И.А.А., в качеството на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.1 от Закона за обществените поръчки е наложено наказание глоба в размер на 500 лв., на основание чл.127, ал.1, във връзка с чл.129, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). В касационната жалба се твърди, че оспореното решение е неправилно и се иска от съда да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

В съдебно заседание ответникът по касационната жалба И.А.А., чрез пълномощника си и процесуален представител адв. Л.А. ***, оспорва жалбата и пледира за оставяне в сила на решението на Районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна и дава заключение за потвърждаване на първоинстанционното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Съгласно чл.8, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 37 от 2006 г., доп., бр. 52 от 2010 г.), в приложимата редакция към релевантния момент - 2012г., когато възложителят е колективен орган или юридическо лице, правомощията по ал.2 се осъществяват от лицето, което го представлява. В ал.2, към която разпоредбата препраща, е регламентирано, че възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица, организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Тези разпоредби категорично сочат на това, че кмета на общината е лице по чл.8, ал.3 от Закона за обществените поръчки, защото представлява общината по силата на закона, а последната не е колективен орган, но е юридическо лице съгласно чл.14 от ЗМСМА.

Административнонаказателната отговорност на И.А.А. е ангажирана за посоченото в наказателното постановление нарушение, в качеството му на възложител на обществени поръчки. Касационният съдебен състав приема, че А. не е субекта – възложител на обществена поръчка. Отговорността му не е ангажирана в качеството на представляващ възложителя на обществената поръчка – община Поморие. Наказващият орган е следвало да ангажира отговорността на същото лице в качеството му на представляващ възложителя по смисъла на чл.8, ал.3, като изрично впише това обстоятелство като в АУАН, така и в издаденото наказателно постановление № 11012509/17.12.2013г. Като не е извършил това, наказващия орган е нарушил правото на защита на субекта на нарушението, защото той се защитава срещу това, че е привлечен към отговорност като възложител на обществена поръчка, а не като лице, което представлява юридическото лице – възложител на обществена поръчка. Следва извод, че правилно първоинстанционния съд е установил противоречие на процесното НП със закона.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас, ХVІ-ти състав

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 30/18.03.2014 година, постановено по административнонаказателно дело № 478 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Поморие.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                     2.