ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и пети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 982 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.С.Д., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат С., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, от името на доверителя ми, поддържам жалбата и изложените в нея съображения за порочност на оспорената заповед.

Моля да допуснете до разпит за следващо съдебно заседание при условията на довеждане лицето С.А. Г., с показанията на която ще установяваме точно кога е извършено процесното строителство. Това доказателствено искане го правим с оглед заявеното от нас в жалбата, че считаме, че така изпълнен строежът като време, което е различно от това, което е в заповедта, обуславя правото да изследваме законността и търпимостта на строежа.

И втория ни довод е това, което е посочено в заповедта. Самият административен орган е дал прекалено голям период от време за строителство, което предполага да се коментира точно кои закони са приложими в случая, като за следващо съдебно заседание, с оглед заявеното със сезиращата жалба, а именно правото да изследваме законността и търпимостта на строежа, ще реализирам това си право като ще представим съответното входящо писмо до Община Поморие за процедурата по §127 от ЗИД на ЗУТ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете административната преписка.

Не се противопоставям на искането за изслушване на свидетел в режим на довеждане.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

 Намира, че искането за допускане до разпит в качеството на свидетел на лицето С.А. Г. следва да бъде уважено.

На страните следва да се укаже възможността да ангажират и други доказателства в подкрепа на становището си по спора, а при искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, с оглед процесуална икономия и предвид изключителната натовареност на съда, това следва да бъде сторено с писмена молба най-късно два месеца след настоящото съдебно заседание.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел С.А. Г. при режим на довеждане.

УКАЗВА на страните възможността да ангажират и други доказателства в подкрепа на становището си по спора, а при искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, с оглед процесуална икономия и предвид изключителната натовареност на съда, това следва да бъде сторено с писмена молба най-късно два месеца след настоящото съдебно заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.01.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: