ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер          913                   дата 23 май 2012 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 23 май 2012 год., 

в следния състав:

 

                                                                                      Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                 

         

разгледа адм. дело 982 по описа за 2012  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от Р.Х.Х. *** и „Дивайн Дизайн” ООД, гр.*** против неоснователно бездействие на Кмета на община Поморие по чл.223, ал.2 вр. чл.157 от ЗУТ за определяне на служител за съставяне на протокол за строителна площадка, линия и ниво на строеж „Жилищна сграда находяща се в УПИ І – 2973, ПИ: 57491.509.14 в кв.222 по плана на гр.Поморие” съгласно Разрешение да строеж № 86/ 24.06.2010год. Иска се отмяна на неоснователното бездействие и даване на задължителни указания на кмета на община Поморие по прилагане на чл.223, ал.2 вр. с чл.157 от ЗУТ и на §22 от ЗР на ЗУТ.

            Съдът, след като прецени представените по делото доказателства, обсъди доводите на страните, анализира подаденото до административния орган искане, съдържанието и петитума на сезиращата жалба и след като съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Първоначално съдебното производството е образувано по оспорване на същите жалбоподатели против мълчалив отказ на кмета на община Поморие да отмени Заповед № РД – 16 – 683/28.09.2010год., с която са спрени всички видове СМР на процесния строеж и да издаде разрешение за продължаване на строителството му, както и срещу неоснователно бездействие на административния орган по чл.223, ал.2 вр. чл.157 от ЗУТ за определяне на служител за съставяне на протокол за строителна площадка, линия и ниво на строеж.

В Административен съд – Бургас първоначално е образувано адм.дело № 912/2012 год., като с Определение №778/04.05.2012год. производството по делото е разделено и предмет на настоящото произнасяне е оспорването, касещо само неоснователното бездействие на кмета на община Поморие за определяне на служител по чл.223, ал.2 вр. чл.157 от ЗУТ за откриване на строителна площадка.

Видно от административната преписка, със Заповед № РД – 16 – 683/ 28.09.2010год. издадена от кмета на община Поморие, на основание чл.224, ал.2 и ал.4 от ЗУТ,  е спряно изпълнението на всички строителни и монтажни работи на строеж „Жилищна сграда находяща се в УПИ І – 2973, ПИ 57491.509.14 в кв.222 по плана на гр.Поморие” съгласно Разрешение да строеж № 86/24.06.2010год. Забранен е достъпът до строежа, като е указано на собствениците и извършителите на същия, че изпълнението му може да продължи само с разрешение на Кмета на община Поморие, след като за строежа бъдат представени договор за осъществяване на строителен надзор, заверена заповедна книга и договор със строител вписан в регистъра на КСБ.

С искане вх. рег. № 30 – 06 – 1/05.03.2012год. до община Поморие е направено искане от Р.Х.Х. (собственик и извършител на процесния строеж) за присъствие на служител при община Поморие съгласно изискванията на чл.223, ал.2 от ЗУТ за откриване на строителна площадка. По това искане кметът на общината не се е произнесъл, поради което жалбоподателят счита, че е налице неоснователно бездействие на административния орган по смисъла на чл.257 от АПК, което се оспорва понастоящем.

            Подадената жалба е процесуално недопустима за разглеждане, поради следните мотиви:

            Разпоредбата на чл.257, ал.1 от АПК, на която се позовават жалбоподателите и по чийто ред  търсят защита, е приложима, когато административният орган е длъжен да изпълни определено задължение, произтичащо от нормативен акт, като защитата срещу неоснователни бездействия на административния орган се отнася за неизвършването на фактически действия.

Това искане обаче следва да се преценява включително и в контекста на предприетото оспорване на заповедта, с която са забранени строително-монтажните работи на строежа.

С оглед развилото се съдебно производство по адм.дело № 912/ 2012год., и доколкото Заповед № РД – 16 – 683/28.09.2010год. на кмета на община Поморие, с която е спряно изпълнението на всички строителни и монтажни работи на строеж „Жилищна сграда находяща се в УПИ І – 2973, ПИ 57491.509.14 в кв.222 по плана на гр.Поморие не е отменена към настоящия момент. Съгласно Определение №778/04.05.2012год. постановено по адм.дело №912/2012год. жалбата против мълчаливия отказ да бъде отменена заповедта е оставена без разглеждане поради неподаването й в срок, то заповедта за спиране на строителството към настоящия момент се явява стабилен административен акт и нейният правен ефект следва да бъде зачетен при настоящия спор. След извършена служебна справка съдът констатира, че Определение № 778/04.05.2012г. по адм. дело № 912/2012г. към настоящия момент е влязло в сила.

Твърдяното бездействие за произнасяне по искането на жалбоподателя за присъствие на служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ за откриване на строителна площадка не следва да бъде извадено от контекста на процедурата  по контрол за законосъобразност на заповедта за спиране на СМР и да са обжалва самоцелно, само за себе си. Доколкото действията по откриване на строителна площадка, съответно присъствието на нужните длъжностни лица са действия свързани с  фактическо продължаване на спрените строителни работи, то не е налице правна възможност административния орган да бъде задължен да се произнесе по искането на жалбоподателите, с оглед наличието на влязла в сила заповед за спиране на строителството.

Абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на производството е жалбата да е насочена срещу годен за обжалване предмет. В конкретния случай съдът намира, че такъв липсва и подадената жалба, като процесуално недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.Х.Х. с ЕГН ********** *** и „Дивайн Дизайн” ООД, гр.***  с ЕИК 201136507 против неоснователно бездействие на кмета на община Поморие по чл.223, ал.2 вр. чл.157 от ЗУТ за определяне на служител за съставяне на протокол за строителна площадка, линия и ниво на строеж „Жилищна сграда находяща се в УПИ І – 2973, ПИ: 57491.509.14 в кв.222 по плана на гр.Поморие” съгласно разрешение да строеж № 86/24.06.2010год.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 982/2012 год. по описа на Бургаския административен съд.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

            СЪДИЯ: