ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 30.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На тридесети октомври                          две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 981 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИС Индустрийс“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат К., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице Т.С..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото от ответника придружително писмо вх. № 9721/15.09.2017 г. в изпълнение указания на съда, дадени в предходно съдебно заседание, с доказателства по опис, съдържащ се в придружителното писмо, находящо се на л. 113 от делото.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-химическа експертиза, което не е в срока по чл. 199 ГПК.

 

АДВОКАТ К.: Не възразявам да се приемат доказателствата на ответника.

Тъй като всички страни и вещото лице са в залата, запознати сме с експертизата, може да я изслушаме, няма пречки.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не възразявам да бъде изслушано вещото лице, без значение, че експертизата не е в срок.

 

Съдът, с оглед заявеното от страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото допълнително представените от ответника с придружително писмо вх. № 9721/15.09.2017г. документи по опис.

 

Пристъпва към РАЗПИТ на вещото лице и СНЕМАНЕ  самоличността му, както следва:

Т.С.С. – 57 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВОКАТ К.: Във връзка с отговора Ви на въпрос №6, в който казвате, че гроздовият сок е продукт, на който много бързо се променят основните показатели, а именно захари и алкохолно съдържание, може ли да кажете възможно ли е от момента на взимане на пробата до пристигането й в митническото учреждение в гр. Бургас да стартират процеси на ферментация, които съответно да изменят алкохолното съдържание, ако предположим, че пробата не е била замразена, не е била  превозвана в хладилни чанти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Предвид това, че гроздовият сок е нетраен продукт, неговите характеристики се променят много бързо след като той вземе кислород, защото ако вътре е имало ферментационни дрожди, които да предизвикват ферментация, може да се предизвика такава, която да стартира, то не може толкова бързо да се повиши алкохолът, но има условия по взимане на пробите, които трябва да се спазват. Аз не съм присъствала и не мога да кажа какво е било.

АДВОКАТ К.: Възможно ли е да стартира ферментация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, възможно е, възможно е и да не стартира, зависи как и при какви условия е взета пробата.

АДВОКАТ К.: А контакт с въздух и кислород обуславя ли стартиране на ферментация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, стартира ферментация.

АДВОКАТ К.: Би ли имало разлика в алкохолното съдържание на пробата, ако тя е взета само отдолу на цистерната и ако е взета средна проба?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: По принцип видът на стоката, която е гроздов сок, ако в цистерната е тръгнала ферментация, значи има разслояване на слоевете. Трябва да се вземе еднородна проба от цистерната или отдолу нагоре и събрана от всички. Ако е имало клетки по цистерната, ако е била цистерната от няколко клетки, трябва да се вземе пропорционално от всички клетки като средна проба и да се вземе от всяка клетка отдолу нагоре, за да може да е средна пробата в цялото количество, в целия обем. Трябва да се спусне бутилка в цистерната до долу, след което да се изтегли до горе, за да бъде еднородна пробата.

Цистерната има три или четири отделни клетки, не е общо пространство.

АДВОКАТ К.: В конкретния случай не е била на клетки цистерната. Вещото лице няма как да знае.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Ако е в една цистерна, пак трябва да е средна проба от долу на горе, за да е автентичен, точен анализът, който ще се извърши.

АДВОКАТ К.: Съответно това променя ли резултата на пробата, алкохолното съдържание?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Пробата не е реална, ако не е взета както трябва.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с този отговор, Вие заявихте, че ако е била тръгнала ферментация, трябва да се вземе средна проба?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не е това. По принцип се взима средна проба. Дали е тръгнала или не ферментация, пробата се взима от долу на горе. Ние търсим реална проба, която да отчете при анализа реален резултат, а не, че ако е тръгнала ферментация, трябва да е реална пробата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Ако стоката е гроздов сок, защо е необходимо да се вземе средна проба?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: По принцип така се взима проба.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във Вашето заключение сте посочили Наредба № 3, която касае акцизните стоки. В конкретния случай по митническа декларация стоката е гроздов сок, който не е акцизен. Какъв вид проба трябва да се вземе за конкретната стока, която не е акцизна, която е описана по митническа декларация гроздов сок и би трябвало да е еднородна смес?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, така е, но Вие имате съмнения. Гроздовият сок е гроздов сок.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Еднородна смес ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не съм съгласна. Според закона за виното има определение за гроздов сок.

Гроздова мъст е течен продукт от прясно грозде, получен по естествен начин или с физични средства, притежаващ действително алкохолно съдържание, непревишаващо един обемен процент. Затова гроздова мъст и гроздов сок са идентични, защото имат до един обемен процент алкохолен градус. За да се установи точният алкохолен градус, трябва да се вземе средна проба. Дали е гроздов сок, мъст или вино, трябва да се вземе средна проба. Има наредба и Закон за виното и спиртните напитки, където е определено точно как се взима проба. Сега не мога да цитирам дословно.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие сте се запознали с документите, налични в административната преписка. Защо стоката е декларирана по три различни начина – като  гроздов сок, гроздова мъст и гроздова каша? Идентични понятия ли са трите съгласно Комбинираната номенклатура и Обяснителните бележки на Хармонизираната система, предвид обстоятелството, че стоката се тарифира съгласно Закона за митниците и Регламент 952?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не мога да отговоря на този въпрос, не съм имала такива въпроси. Аз е трябвало да отговоря за налична проба, контролна проба и да дискутираме по този въпрос. Няма такава налична и не мога да  дискутирам.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Съгласно Вашите знания и умения какво представлява гроздова каша?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Гроздовата каша е продукт, който е получен от грозде, на което са махнати чепките по физически начин чрез гроздомелачка и е смляно гроздето със семките и с люспите.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: А гроздовата каша включва ли гроздова мъст?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Гроздова мъст е продукт, получен по физически методи от бяло грозде, което е изстискано, без чепки и без люспи – гроздов сок, предназначен за производство на вино.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Съгласно приложените документи в административната преписка и по-конкретно удостоверение за анализ на вино, така издаденото удостоверение е на база проби от 14.10.2016 г. От това удостоверение е видно наличие на съдържание на серен диоксид 12,80 mg/L. Вие считате ли, че това е естественият серен диоксид в продукта и има ли данни в наличните в административната приписка доказателства, че е добавен серен диоксид и ако има, откъде, кой документ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: По принцип в гроздето няма серен двуокис, нито в мъстта, нито в кашата. Той трябва да се добави.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Говорим за удостоверение, находящо се на лист 151 от доказателствата по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Това анализно свидетелства, че е добавен серен двуокис, няма как да е естествено, следователно това количество е добавено.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Ако беше добавено, нямаше ли да се знае какво е съотношението тези 12,80 mg/L на колко литра са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Тук анализът е в милиграми на литри, нямаме такова съотношение. Такъв е анализът, такъв е законът. Това е милиграм на литър, няма съотношение на серния двуокис, това е квалификацията на серен двуокис – милиграми на литри, което е доказателство, че е добавен серен двуокис.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Съгласно Комбинираната номенклатура в тарифния код, в който дружеството е декларирало, а именно 2009 6110, за да бъде стоката декларирана в тази позиция – сок от грозде, трябва да има стойност на Brix. В така представените от дружеството „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД документи към датата на вноса има ли изчислени стойности на Brix?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Кой да ги изчисли тези стойности?

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие сте се запознали с административната преписка. Има ли някъде в документите, представени от „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД към датата на вноса стойности на Brix?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Категорично Brix не е точен анализ. Той е ориентировъчен анализ и не може да се даде точна характеристика колко е захарта по Brix. Прави се анализ, който е за съдържанието на захари, което е по Шорл. Аз не виждам смисъл да се прави това.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В административната преписка в документите за вноса, а това са фактура, ЧМР, Евро 1 и анализно удостоверение, има ли данни за стойност Brix?

АДВОКАТ К.: Възразявам! Това може и ние да си го прочетем от документите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Запознала съм се, но точно не го знам, мога да го погледна и да кажа.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с удостоверението за анализ на виното, издадено от Република Македония, с данни от 14.10.2016 г. стоката е била натоварена съгласно ЧМР на 18.10.2016 г. Считате ли, че за този четиридневен период стоката е променила своите качества? И следващият ми въпрос е: От 18.10.2016 г., стоката е пристигнала в България видно от митническата декларация на 20.10.2016 г. Първо, за тези четири дни може ли да се променят характеристиките и после за два дни, предвид обстоятелството, че Вие в отговора на предходния въпрос, зададен от страна жалбоподателя, потвърдихте, че стоката променя качествата си при транспортирането до Митница – гр. Бургас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Казах, че е възможно. Може да се променят характеристиките. Ако в гроздовия сок е прибавено достатъчно серен двуокис, ако е бил в затворено пространство, ако съдът, в който е сложен е дезинфекциран добре, ако е бил стерилизиран преди това, ако е бил охладен преди това за два дни той не може да почне ферментация от 18.10.2016 г. до 20.10.2016. От 18.10.2016 г. до 20.10.2016 г. не мога да кажа какво се е случило, защото не съм била при взимане на пробите. Може да се промени, може и да не се промени. Искам да добавя – ако продуктът, който е в цистерна, се отвори и стои дълго време отворен и има достъп на кислород, ако се вземе в нестерилизирани съдове, при превоза и при съхранението на пробата може пак да протече или да не протече ферментация. Аз не съм категорична тук, защото ние няма на какво да стъпим.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Налице ли е в писмените документи, че е започнал процес на ферментация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Кои документи?

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Които се намират в административната преписка, предоставени от „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД. В търговската фактурата стоката е описана като частично ферментирала гроздова каша. Какво се разбира под това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Гроздова каша е продукт от грозде.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Какво означава частична ферментация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да започне част от ферментацията, но не и да е завършила.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице, при възнаграждение в размер на 400 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето му.

 

АДВОКАТ К.: Оттеглям искането си за изслушване на двама свидетели и не възразявам да изслушаме свидетеля на ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Водим свидетеля за днешно съдебно заседание.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към снемане самоличността и разпит на водения от ответника свидетел.

В.М.Е. – 38 години, българска гражданка, с висше икономическо образование, работи в Митница – гр.Бургас като митнически инспектор, неосъждана. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На 20.10.2016 г. Вие ли взехте проба по митническа декларация № 51353 на дружеството  „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Да, аз взех проба.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Какво беше описанието на стоката по декларация?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: По декларация стоката беше описана като гроздов сок, но тъй като  в останалите документи описанието беше и различно от гроздов сок – гроздова мъст, каша, а по декларация има определен тарифен код, за да разберем точната стока по кой код да я сложим и да приемем декларацията, трябва да сме наясно коя всъщност е стоката и това наложи взимане на проба. Предложихме на дружеството да си наемат независим сървейор, който да вземе проба за анализ и изследване, но те отказаха, затова отидохме ние. От анализа на стоката вече ще установим в кой тарифен код да бъде сложена стоката в декларацията. Отидохме на място. Видимо стоката не беше гроздов сок, представляваше смачкани гроздови зърна със семките, без чепките. В присъствието на една от техноложките, общите работниците, шофьора на цистерната и представителя декларатор на дружеството г-н П., взехме проби в предоставени от тях чисти стъклени бутилки, съответно запечатани. Взехме ги от единия кран на цистерната.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Как бяха транспортирани до Митница – гр. Бургас?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: С кола на дружеството, управлявана от г-н П..

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Къде се съхраняват в митницата бутилките?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Веднага ги сложихме в хладилници.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По отношение на превозното средство, цистерната хладилна ли беше?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Цистерната не беше хладилна.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Някакви възражения по отношение взимането на пробите от страна на дружеството имаше ли?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Не, нямаше възражения.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие предоставихте ли на дружеството проба?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Да, задължително сме предоставили и проба, и протокол, който са подписали и не са възразили.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към свидетелката Е..

АДВОКАТ К.: Преди да вземете проба, разбъркахте ли течността в цистерната?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Не, не сме разбърквали, нямали сме физическа възможност да я разбъркаме.

АДВОКАТ К.: Имаше ли люкове цистерната?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: За конкретната цистерна не мога да кажа, не мога да се сетя. Аз не мога да си представя как ние може да разбъркаме тази цистерна.

АДВОКАТ К.: Във Вашето Ръководство пише, че ако течността не е хомогенна, трябва да се разбърка и тогава да се вземе проба.

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Ние не знаехме, че течността не е хомогенна. Ние отидохме да взимаме проби от гроздов сок, както е по декларация.

АДВОКАТ К.: Попитахте ли в завода служителите, които са присъствали, дали имат възможност да помогнат за разбъркване на течността, тъй като тя е взета пред завода, в който се произвежда вино? Те със сигурност имат уреди за разбъркване.

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Не.

АДВОКАТ К.: Как затворихте бутилките?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Технолозите ги затвориха с коркови тапи. Техноложката на дружеството, която взимаше пробите, тя лично ги затвори пред нас.

АДВОКАТ К.: Директно в бутилките ли изсипахте течността?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Не беше гроздов сок и нямаше как директно да се напълнят булките, затова помолихме дружеството да ни предостави чиста кофа и от кофата наливахме в бутилките с фуния.

АДВОКАТ К.: Замразихте ли бутилките?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Не, сложихме ги в хладилник.

АДВОКАТ К.: Превозихте ли ги в хладилна чанта?

СВИДЕТЕЛКАТА Е.: Превозихме ги в щайга. При положение, че от Македония не са превозвани с хладилна чанта не намирам за нужно да се превозва с хладилна чанта в гр. Бургас за 40 минути.

АДВОКАТ К.: Нямам повече въпроси към свидетелката Е..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетелката.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други искания по доказателствата. Моля да дадете ход по същество.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям за сведение на съда извадка от Комбинираната номенклатура за 2015 г. на глава 20 и глава 22 и разпечатка на Технология на виното и високоалкохолните напитки, касаеща единствено и само преработката на гроздето и обработка на гроздовата каша и гроздовата мъст, във връзка с противоречия в експертизата, които намираме.

 

АДВОКАТ К.: Моля да вземете предвид, че извадката от технологията се отнася за вино, а не за гроздов сок, нито гроздова мъст, нито гроздова каша.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЛАГА по делото представените от юрисконсулт Т. в днешно съдебно заседание извадка от Комбинираната номенклатура за 2015 г. на глава 20 и глава 22 и разпечатка на Технология на виното и високоалкохолните напитки.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, моля да отмените изцяло обжалваното от нас решение на основанията, подробно описани в жалбата ни и на такива, които бихме искали да предоставим допълнително в писмени бележки, за което моля да ни предоставите срок.

Моля да ни присъдите сторените в производството разноски, за което представяме списък.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна и  недоказана и да потвърдите изцяло издаденото от Началника на Митница – гр.Бургас решение.

Оспорвам изцяло заключението на вещото лице, като считам същото за противоречиво, тъй като не само в писменото си изложение, а и при дадените в днешно съдебно заседание обяснения вещото лице базира своето заключение на предположения. Вещото лице не отговори конкретно и категорично на нито един от поставените въпроси.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и разноски по делото.

По отношение на разноските на ответната страна, считам за прекомерно адвокатското възнаграждение в размер на 1000 лева.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ  на страните 7-дневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: