О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

     Номер 838              Година 13.05.2016              град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на тринадесети май две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 981 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на К.П.В. *** и адрес за кореспонденция гр.Хасково, ж.к.“Орфей“ **** срещу действия на частен съдебен изпълнител с рег.№ 706 на Камарата на ЧСИ, по изпълнително дело ИД 20107060400228. С жалбата се прави искане проведения на 09.05.2016г. търг да се обяви за недействителен и да се проведе нов търг.

В случая се обжалват действията на частен съдебен изпълнител по образувано изпълнително дело, а съгласно чл.436, ал.1 от ГПК, жалбата срещу действията на съдебните изпълнители се подава до окръжния съд.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. В случай, че констатира, че делото не му е подсъдно, съдът е длъжен да се отведе поради липса на материална компетентност и да изпрати делото на родово компетентния съд, който в настоящата хипотеза е Окръжен съд Бургас.  

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, във връзка с чл.436, ал.1 от ГПК, Административен съд Бургас, Х състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 981/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд Бургас, за разглеждане жалбата на К.П.В. *** и адрес за кореспонденция гр.Хасково, ж.к.“Орфей“ **** срещу действия на частен съдебен изпълнител с рег.№ 706 на Камарата на ЧСИ, по изпълнително дело ИД 20107060400228.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: