Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  1111     23 юни 2014  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично заседание на деветнадесети юни, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Евтимова

                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                  2. Златина Бъчварова

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 981 по описа за  2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на С.И.Ж. ***, подадена чрез пълномощник против Решение № 114/10.04.2014г., постановено по административнонаказателно дело № 22/2014 година по описа на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 3563 от 17.12.2013г. на началник сектор ОП в РУП - Несебър, с което на основание чл.174, ал.3, предл.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на касатора е наложена глоба в размер на 2 000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, на основание чл.183, ал.1, т.1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева за нарушение по чл.100, ал.1,т.2, предл. 1 ЗДвП и на основание чл.6, ал.1, т.3 от Наредба Iз – 2539 от 17.12.2012г. са му отнети 12 контролни точки.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител твърди, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно, постановено при неправилно приложение на материалния закон и  необосновано. Иска от съда да го отмени и вместо него да постанови друго, с което да отмени наказателно постановление   № 3563 от 17.12.2013г. на Началник сектор ОП в РУП - Несебър. 

Ответникът по касационната жалба – началник сектор ОП в РУП-гр.Несебър, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд – Несебър, да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Несебър с решение 114/10.04.2014г., постановено по административнонаказателно дело № 22/2014 година по описа на Районен съд – Несебър е потвърдил наказателно постановление № 3563 от 17.12.2013г. на началник сектор ОП в РУП - Несебър, с което на основание чл.174, ал.3, предл.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, на касатора е наложена глоба в размер на 2 000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца и на основание чл.183, ал.1, т.1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10.00 лева за нарушение по чл.100, ал.1,т.2, предл. 1 ЗДвП.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че фактическата обстановка, установена с акта и впоследствие възпроизведена  в наказателното постановление се потвърждава от показанията на актосъставителя и не се опровергава от гласните доказателства, ангажирани от Ж.. Изложил е мотиви, че като е извършил деянията, описани в АУАН и в наказателното постановление, С.И.Ж. е осъществил съставите на вменените му нарушения, за което е законосъобразно санкциониран.

Наказанията са наложени на С.И.Ж. за това, че на 28.11.2013г., около 23.00 часа, в село Оризаре, на улица „Стамат Икономов”, пред № 13, посока ул.”М.Герджиков”, управлявал автомобил „Форд транзит” с рег. № А2046 КК, като отказал да бъде изпробван с техническо средство за установяване употребата на алкохол, отказал талон за медицинско изследване и да даде кръвна проба. Водачът бил сам в МПС и не носил свидетелство за регистрация на МПС. За така констатираното нарушение е съставен АУАН № 3563 /28.11.2013г., въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са за допуснати съществени процесуални нарушения при постановяване на оспореното решение. Твърди се, че районният съд не е обсъдил доказателствата, ангажирани от негова страна, а е приел безрезервно доказателствата, представени от страна на административно-наказващия орган. Твърди се също, че съдът не му осигурил справедлив процес и основал правните си изводи на едностранна и неотговаряща на действителността фактическа обстановка. Липсвали мотиви защо не се приемат доводите на защитата. 

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

    От фактическа страна съдът е приел, че на 28.11.2013г., около 23.00 часа, в село Оризаре, С.И.Ж. управлявал автомобил с рег. № А2046 КК, като бил сам и при проверка от контролните органи отказал да бъде изпробван с техническо средство за установяване употребата на алкохол, отказал да даде кръвна проба и не носил свидетелство за регистрация на МПС. Изводите на съда относно релевантните за спора  факти се основават на подробен и задълбочен анализ на всички писмени и гласни доказателства, ценени поотделно и в тяхната съвкупност и възприети според точното им съдържание от районния съд. Съдът е изложил подробни мотиви за причините, поради които не кредитира показанията на свидетелите Н. К., Д. М. и Г. Г. като нелогични и взаимнопротиворечиви, които изцяло се споделят от настоящия касационен състав. При постановяване на решението не е допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в игнориране, недостатъчно или формално обсъждане на част от доказателствата или тяхното превратно интерпретиране.    

Въз основа на прецизно установена фактическа обстановка в първоинстанционното производство, районният съд е обосновал правилен извод, че деянията, извършени от С.И.Ж. са съставомерни по

чл.174, ал.3, предл.1 ЗДвП и  по чл.183, ал.1, т.1 ЗДвП. Изводите на районния съд относно размера на наложените му наказания и постановеното с наказателното постановление отнемане на контролни точки, са формирани при правилно приложение на материалния закон.

С оглед изложеното, оспореното решение следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 114/10.04.2014г., постановено по административнонаказателно дело № 22/2014 година по описа на Районен съд – Несебър.

Решението е окончателно.

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                      2.