ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тринадесети януари                                       две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  981  по описа за  2008 година.                     

На именното повикване в  13,15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят  Зеда Тур” АД -  гр. София -  редовно призован, се представлява от юк. П.

Ответникът – Община Несебър – се представлява от юк. Р.

В залата се явява вещото лице С.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към снемане самоличността на вещото лице, както следва.

С.В.А.45 години, българка, българска гражданка, с висше образование, без родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮК. П.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ЮК. Р: Нямам конкретни въпроси, само моля да бъде уточнено от вещото лице, че така определените размери са на база „ако бъде прието, че декларацията е подадена в срок, съобразно заявения брой контейнери и периодичност на извозване на контейнерите”.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При условието, изтъкнато от юк. Р., е изготвено заключението ми.

 

ЮК. Р.: Причината да направя това уточнение е, че сумата изчислена в заключението на вещото лице е различна по размер от сумата, която е описана в съобщенията, изпратени до жалбоподателя сумирано.

Моля, да се приеме заключението на вещото лице.

 

С оглед становищата на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит.

 

ЮК. П.: Във връзка с изчислената един път седмично в експертизата такса смет, представям писма от нас до БКС - гр. Несебър и Община Несебър, в които сме посочили, че желаем таксата и сметоизвозването да бъде на един контейнер.

 

ЮК. Р.: По представените писма в днешното съдебно заседание, първото с изх. № 033-08/16.06.2008 г., считам за неотносимо, тъй като БКС – гр. Несебър извършва дейността, но Управлението няма компетентността да определя броя контейнери и честотата на извозването им. То извършва дейността по сметосъбиране, въз основа на приетите декларации от отдел „Местни финанси”, одобряването им и сключените въз основа на тях договори, като въз основа на договора, както е посочено в заключението на вещото лице, на лицето-ползвател се издават талони, въз основа на които се отчита броя на извозените контейнери и тяхната периодичност. В тази връзка писмото е неотносимо, адресирано към субект, некомпетентен да вземе отношение по него.

По отношение на второто писмо с изх. № 027-08/23.05.2008 г., ще взема отношение по същество. Да се приемат писмата.

Представям и моля да приемете като доказателства съобщения с изх. № 92-00-2720-2104; 92-00-2720-2105 и 92-00-2720-2106 от 29.05.2008 г., заверени от Община Несебър, както и досието на жалбоподателя, във  връзка с декларирането на имотите. Нотариалният акт е незаверен, тъй като е представен към досието. Досието съдържа декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ - четири броя, три основни от 2001  г. и едно коригиращо от 2002 г., една жалба и призовка от „Зеда Тур” от 25.06.2008 г., че за начислените на фирмата „такса смет” за 2002-2007 г. е образувано административно дело № 1010/2008 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас, което е все още висящо. Жалбата и съобщението ги прилагам във връзка с изискването на чл. 20 от Наредба № 11, а именно лицето което желае да се ползва от преференциалния ред по събиране на такса смет, да бъде изправно по отношение на Община Несебър, като задължения.

 

ЮК. П.: Считам, че тези доказателства се неотносими към спора. Те са относими към друг висящ спор, който касае различен период.

 

С оглед становищата на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА  представените в днешното съдебно заседание  доказателства от процесуалните представители на страните, като по тяхната процесуална стойност ще се произнесе с крайния съдебен акт.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество.

 

ЮК. П.: Поддържам жалбата.Моля да предоставите срок за представяне на писмени бележки по делото.

 

ЮК. Р.: Съгласно чл. 162, ал. 2, т. 3 от ДОПК,  „такса смет” е публично общинско вземане. Съгласно чл. 144 от ДОПК, редът за обжалване на други актове, извършени от органите по приходите се извършват по реда на обжалване на ревизионния акт. Моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като недопустима. Алтернативно, ако приемете същата за допустима, моля, да я отхвърлите като неоснователна. По допустимостта, съгласно чл. 166, ал. 3 от ДОПК, актът за публично общинско вземане се обжалва по административен ред пред кмета на общината. Съответно чл. 156 от ДОПК гласи, че ревизионният акт не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред, тоест, предпоставката за обжалване е да бъде обжалван по административен ред и да има постановен отказ. Тъй като съгласно чл. 157, ал. 1 от   ДОПК обжалването на акта не спира неговото изпълнение, следва извода, че за периода 2002-2007 г. размерът на „такса смет”, предмет на адм. дело № 1010/2008 г. е изискуем, поради което жалбоподателят не отговаря на условието на чл. 20 от Наредба № 11 на Общинския съвет и не може да се ползва от преференцията по този текст. Моля, да отхвърлите жалбата. Ще представя подробни писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,30  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: