ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети юли                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 980 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „АЛЕКСАНДРИНА – С.С.“, редовно уведомен, се представлява от адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите, редовно уведомен,  се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо председател, считам, че съм представила доказателства, релевантни за преотстъпване на данъка още с възражението пред органа по приходите, именно актове за прихващане или възстановяване, от които са видни заявени суми за възстановяване на данъчен кредит към периодите, за които се твърди, че има неплатени публични задължения.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства.

 

С оглед изявлението на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата на моя доверител.

Моля да ми присъдите направените съдебно-деловодни разноски по представен списък по чл. 80 ГПК.

Ще представя писмена защита в указан от Вас срок.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решене, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в решението на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“.

Моля да ни присъдите и юрисконсултско възнаграждение в размер на 2080 лева.

 

Съдът ДАВА на страните 14-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ,  че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: