ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 22.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори октомври            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 980 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

Жалбоподателят К.П.Л.-редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят И.К.П.-редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Жалбоподателят К.К.П.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

За ответника - Началник РДНСК Югоизточен район-редовно уведомен, се явява юк. К. – представя пълномощно.

Заинтересованата страна К.Х.С.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Х.Й.В.-редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна М.Т.П.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Т.П.С.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Д.Т.Н.-редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна М.К.М.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Д.К.П.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна М.Д.Д.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Т.Д.Ш.-редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна М.К.С.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

Заинтересованата страна П.В.Т.-редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Х.В.Т.-редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Т.Д.Н.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Я.Т.Д.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна П.Т.К.-редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Р.Я.К.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Р.Р.К.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна М.Р.Ч.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Д.И.Г.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна С.И.С.-редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна М.И.К.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна С.М.И.-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Главен архитект на Община Царево-редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна „Космо България Мобайл ЕАД-редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

         По хода на делото:

Юк. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на К.П.Л., И.К.П. и К.К.П.,***, в качеството им на наследници на М.И.Л., против Заповед № ДК-10-ЮИР-13/18.03.2014 г., с която са отхвърлени като недопустими жалбите на К.Х.С., Х. Й.В., М.Т.П., Т.П.С., Д.Т.Н., М.К.М., Д.К.П., М.Д.Д., Т.Д.Ш., М.К.С., П.В.Т., Х.В.Т., Т.Д.Н.,  Я.Т.Д., П.Т.К., Р.Я.К.,  Р.Р.К., М. Р.Ч., Д.И.Г., С.И.С., М.И.К. и С.М.И. и е прекратено производството по обжалване на Разрешение за строеж № 147/05.11.2013 г., издадено от Главния архитект на Община Царево за строеж „Базова станция GSM/UMTS № 5464_B, тип „Telemob 30 m”, на „Globul”, находящ се в ПИ 48619.53.600 по КК на гр. Царево, м. „Скотовъден фонд – Лавина”, община Царево на името на „Космо България Мобайл” ЕАД.

 

 Юк. К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Юк. К.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна и да оставите в сила оспорената заповед. Не се представиха доказателства доказващи правния интерес и заинтересованост в производството по чл. 216 от ЗУТ по оспорване на разрешението за строеж, издадено от Главня архитект на Община Царево. Правилно началникът на РДНСК Югоизточен район е приел, че жалбите на лицата са неоснователни и е прекратил производството. Моля за присъждане на  юрисконсултското възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с определение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

  .