Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     608         30.03.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на първи март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Златина Бъчварова

                  2. Румен Йосифов

 

при секретаря Биляна Чакърова и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 97 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „ААВОНА 2014“ ЕООД, ЕИК 203253288, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ***, представлявано от управителя Я.А.Ч.а против решение № 1972 от 08.12.2017 г., постановено по НАХД № 5038/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 02-000944/19.09.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. бургас, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева на основание чл. 414, ал. 3 от КТ, за нарушение на чл. 63, ал. 1 от КТ. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат В..

Ответникът – Дирекция „Инспекция по труда“ - Бургас не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „ААВОНА 2014“ ЕООД, ЕИК 203253288, против наказателно постановление № 02-000944/19.09.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Бургас. Отговорността на дружеството е ангажирана за това, че в гр. Бургас, ***, в качеството на работодател не е предоставил преди постъпването на 05.08.2016 г. в обект – денонощна погребална агенция „Тишина“, с павилион за обреди и цветя № 1 на лицето И.Б.П., ЕГН ********** назначен на длъжност „Обслужващ погребално бюро“, екземпляр от сключен трудов договор  в писмена форма, подписан от двете страни и копие на хартиен носител от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от ТД на НАП. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 63, ал. 1 от КТ. Бургаският районен съд е приел за доказани изложените в АУАН и НП фактически данни и е обосновал извод за правомерно наложена санкция.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съгласно посочената като нарушена разпоредба на чл. 63, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. В настоящият случай от представените по делото доказателства се установява по безспорен начин, че към момента на постъпване на работа на лицето .П., назначен на длъжност „Обслужващ погребално бюро“, не е бил връчен екземпляр от сключен трудов договор  в писмена форма, подписан от двете страни и копие на хартиен носител от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от ТД на НАП, поради което правилно касаторът е бил санкционирана за нарушение на чл. 63, ал. 1 от КТ.

Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените и е потвърдил наказателното постановление, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1972/08.12.2017 г.,  постановено по НАХД № 5038/2017 г. на Районен съд – Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                2.