Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           340                             1.03.2017 година                                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети  състав, на шестнадесети февруари  две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 97 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал.1, изр.ІІ от ЗАНН, вр. чл. 348 от НПК, вр. чл. 208-228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ гр.София, бул.“Г.Софийски“ №3, представлявана от проф. д-р З. П., против решение №403/21.11.2016г., постановено по НАХД № 723/2016г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е отменено наказателно постановление № НП 27-354-7/15.12.2015г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Медицински одит“ гр.София, с което за нарушение на  чл.69, ал.2, т.1 , във вр. с чл.43 от Закона за лечебните заведения, на д-р П.Б.И., в качеството му на управител на „Медицински център д-р Д.П.“ ЕООД, е наложено наказание глоба в размер на 1000 лв. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт, като  незаконосъобразен, поради необоснованост и противоречие със закона, и да потвърди наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява, не изпраща представител.

Ответникът по касация, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на оспорването и пледира за отмяна на  атакувания съдебен акт.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за неоснователна, по следните съображения:

Районен съд - Несебър с решение № 403/21.11.2016г., постановено по НАХД № 723/2016г., е отменил наказателно постановление (НП) №27-354-7/15.12.2015г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Медицински одит“ гр.София, с което за нарушение на  чл.69, ал.2, т.1 , във вр. с чл.43 от Закона за лечебните заведения , на д-р П.Б.И., в качеството му на управител на „Медицински център д-р Д.П.“ ЕООД, е наложено наказание глоба в размер на 1000 лв.

Санкцията е наложена за нарушение на  чл.69, ал.2, т.1 , във вр. с чл.43 от Закона за лечебните заведения, а именно управителите, съответно изпълнителните директори на лечебното заведение управляват лечебното заведение. Съгласно чл.43 от ЗЛЧ регистрираните лица са длъжни да уведомят съответната регионална здравна инспекция за всички промени по извършената регистрация на лечебното заведение и на лечебната дейност по чл.2а в 7-дневен срок от настъпването им.

За нарушението е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН), а впоследствие е издадено оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление.

За да постанови решението си районният съд е приел, че неправилно е определен субекта на административнонаказателната отговорност, поради което е отменил наказателното постановление.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл. 218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Решението на Районен съд - Несебър е правилно, като съображенията за това са следните:

При стриктно спазване на процесуалните правила Районният съд е събрал необходимите и относими доказателства, които са били нужни за установяване на фактите по делото. При анализа на събраните доказателства, от правна страна, решаващият състав е изложил  подробни мотиви относно преценката на доказателствата, която е извършил и въз основа на което е формулирал крайния си правен извод относно незаконосъобразността на обжалваното пред него наказателно постановление. Така направеният извод съответства на приетите по делото доказателства, поради което решението е обосновано и в съответствие с материалния закон.

Настоящият съдебен състав  споделя изцяло приетото за установено от фактическа и правна страна в мотивите на районния съд, като  не споделя касационните оплаквания и наведените доводи в касационната жалба срещу решението.

Административно-наказателното обвинение, предмет на НП, е за нарушение на чл. 69, ал.2, т.1 от ЗЛЗ, вр. чл.43 от ЗЛЗ. Съгласно чл.43 от ЗЛЗ регистрираните лица са длъжни да уведомяват съответната регионална здравна инспекция за всички промени по извършената регистрация на лечебното заведение и на лечебната дейност по чл. 2а, в 7-дневен срок от настъпването им. Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистър на регионалната здравна инспекция за лечебните заведения, са изчерпателно посочени в чл. 41 от ЗЛЗ.

Съгласно чл.41, ал.1 т.8, вр. т.6 от ЗЛЗ е налице изискването лечебното заведение да вписва в регистъра промените, свързани с видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение.

 С оглед изложените аргументи качеството "регистрирани лица" притежава юридическото лице "Медицински център д-р Д.П." ЕООД, а не физическото д-р П.И., поради което и субект на нарушението на визираната разпоредба може да бъде единствено лечебно заведение, а не управителя на същото.

Съдът изцяло споделя изводите на първата инстанция, че погрешното определяне на субекта на административно-наказателната отговорност е съществен порок е и основание за отмяна на наказателното постановление.

Изложеното мотивира настоящия съдебен състав да приеме, че като е отменил наказателно постановление № НП 27-354-7/15.12.2015г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Медицински одит“ гр.София, районният съд е постановил законосъобразно решение, което следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІV състав,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №403/21.11.2016г., постановено по НАХД № 723/2016г., по описа на Районен съд - Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

2.