РЕШЕНИЕ

 

                                551                           дата  30 март 2016г.                 град Бургас

 

                                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 10  март 2016 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                        2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.Х.

Прокурор: Галя Маринова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 97 по описа за 2016 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Д.Т.Т. *** против Решение № 436/14.12.2015г. постановено по НАХД № 1321/2015г. на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 18 от 17.08.2015 г., издадено от кмета на Община Несебър, с което, на основание чл.232, ал.2 от Закона за устройство на територията на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано. Не споделя изложените от районния съд мотиви обосновали потвърждаване на наказателното постановление и оспорва съставомерността на вмененото му деяние. Възразява за съставяне на АУАН и издаване на НП в нарушение на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, поради което е нарушено правото му на защита. Иска се отмяна на съдебния акт и на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата и оставяне в сила на съдебното решение.

Отговорността на касатора е  ангажирана за това, че при извършена по сигнал проверка от длъжностни лица при община Несебър на строеж, представляващ „Едноетажна пристройка към жилищна сграда”, находящ се в имот с идентификатор № 61056.501.151 в с. Равда е установено, че  възложител и извършител на строежа е Д.Т., като за същия не са представени изискуемите строителни книжа и документи, т.е строежът е изпълнен в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ и чл.137, ал.3 от ЗУТ и е незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от с.з. За премахването му има издадена Заповед № 76/05.03.2015г. на кмета на община Несебър. Районният съд е потвърдил наказателното постановление, като е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, правото на защита на жалбоподателя не е ограничено, актът и наказателното постановление са издадени от компетентни органи, по предвидения за това ред и форма и съдържат всички изискуеми реквизити, съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране отговорността на нарушителя на соченото основание..

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. При постановяването му съдът е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и не е необходимо нейното възпроизвеждане, като изводите на съда за съставомерност на констатираното деяние се споделят и от касационния състав на съда.

Оплакванията на касатора поддържани и пред настоящата инстанция, касаещи процедурата по съставяне на АУАН и издаване на НП, тяхното несъответствие с разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, както и възраженията досежно правната квалификация на констатираното деяние и ограничаване правото му на защита, са неоснователни. Подадената касационна жалба е идентична с депозираната пред районния съд, същите възраженията са обсъдени подробно в първоинстанционното съдебно решение и настоящият съдебен състав ги възприема напълно. 

Установява се от административната преписка, че с нотариален акт № 187, том XVIII, рег. № 14854, дело № 3534 от 05.11.2010г., касаторът Д.Т. е придобил право на собственост върху ½ идеална част от недвижим имот с идентификатор № 61056.501.151, на площ от 502 кв. м. в с. Равда, който е идентичен с дворно място, представляващо УПИ XXXII-490 в кв. 34 по плана на с. Равда срещу задължението да изгради съгласно архитектурен проект и разрешение за строеж жилищна сграда със застроена площ от 151,86 кв. м. и РЗП 470,34 кв. м., състояща се от партерен, два жилищни и тавански етаж. Правнозначимият факт е, че в ПИ с идентификатор 61056.501.151 по КККР на с.Равда от касаторът е извършен строеж на „Едноетажна пристройка“ към реализираната жилищна сграда, но без изискуемите строителни книжа - съгласуван и одобрен инвестиционен проект по чл.137, ал.3 от ЗУТ и разрешение за строеж по чл.148, ал.1 от с.з., което съобразно разпоредбата на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, характеризира процесния строеж като незаконен, като за него има издадена заповед за премахването му. Налице е съставомерно деяние, което е безспорно доказано от събрания по делото доказателствен материал.  Касаторът, като извършител на строежа има качеството на участник в строителството по смисъла на чл.160 ал.1 от ЗУТ, съгласно която разпоредба участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване. Жалбоподателят отрича, че той е извършител на строежа, но ако това е вярно, следвало е в хода на административното производство да посочи кой е извършителя на строежа в собствения му имот, за да бъде съставен акт на друго лице. Съсобствениците в имота са двама, а сигналът за незаконното строителство е подаден от другия собственик, поради което не са налице доказателства, които да сочат, че строежът е изпълнен от трето лице. Налице е издадена заповед № 76/05.03.2015г. на кмета на общината за премахване на незаконния строеж, в която касаторът отново е посочен като негов извършител и поради това е адресат на този административен акт. Правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на соченото основание, тъй като с действията си по изграждане на незаконния строеж е осъществил фактическия състав на чл.232, ал.2 от ЗУТ, съгласно която норма се наказва с глоба от 1 000 до 10 000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лице - участник в строителството, което извършва, разпореди или допусне извършването на незаконен строеж. В този смисъл, материалният закон е правилно приложен, поради което неоснователно е възражението, че е неправилно определена разпоредбата, която е нарушил. Както актът, така и наказателното постановление съдържат подробно описание на нарушението, поради което правото на защита на санкционираното лице не е нарушено. Наложеното административно наказание е определено в минималния предвиден от законодателя размер, който се явява и адекватен на допуснатото нарушение.

Съдебният акт е постановен при правилно приложение на материалния закон, следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 436/14.12.2015г. постановено по НАХД № 1321/2015г. на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            ЧЛЕНОВЕ: