Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

               675                               07.04.2015 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на дванадесети март, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                     2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 97 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Дирекция на природен парк „Странджа“ с адрес на управление: гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков“ № 1, представлявана от директора инж. В.Д., против решение № 48 от 19.12.2014 г. по НАХ дело № 228/2014 г. по описа на Районен съд- Малко Търново.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на първоинстанционното решение, поради нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила, съставляващи отменителни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Направено е искане за преквалифициране на деянието като маловажен случай. По същество се иска да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства.

Ответникът не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 48 от 19.12.2014 г. по НАХ дело № 228/2014 г. Малкотърновският районен съд е изменил наказателно постановление № 11-01-1012/24.09.2014 г., издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция- гр. София, с което на основание чл.132, ал.1 от ЗОП, е наложена на касатора ДПП „Странджа“ имуществена санкция в размер на 1000 лева, за нарушение по чл. 44, ал.9 от ЗОП, като е намалил размера на наложеното наказание на 500 лева.

От фактическа страна по делото е установено, че с решение № 09-ОПОС 3/28.02.2013 г. на С. З., директор на ДПП „Странджа“, е била открита процедура за възлагане на обществена поръчка- открита процедура за услуги с предмет: „Извършване на дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““, по осем самостоятелно обособени позиции. Установено е също така, че с след проведената процедура е бил сключен договор № 13278-25-ОПОСЗ/06.06.2013 г. с „Криоинженеринг“ ООД с обща стойност на поръчката 9 600 лева без ДДС, платима на няколко вноски. След заплащане на последната вноска- на 16.05.2014 г., възложителят е следвало да изпрати до АОП информация за изпълнението на договора за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Това задължение не е било изпълнено в срока, указан в нормата на чл. 44, ал.9 от ЗОП, а един месец по-късно, по време на проверката, поради което последният е санкциониран на основание чл.132, ал.1 от ЗОП.

Касаторът по същество не оспорва фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд, но счита, че в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл.28, б. „а” от ЗАНН, поради маловажност на извършеното административно нарушение. В тази връзка сочи, че от деянието не са настъпили вредни последици, тъй като не са засегнати права и законни интереси нито на страните по договора, нито на трети лица. Наред с това сочи, че нарушението е отстранено по време на извършване на проверката. Тези доводи са неоснователни и правилно първоинстанционният съд не е намерил основание да приеме така предложената квалификация на деянието. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на опасност в сравнение с други нарушения от този вид. Изложените в жалбата обстоятелства са съобразени от наказващия орган при определяне размера на наказанието в законоустановения минимум и не са от естество да обосноват извод за маловажност на случая, а доводите за липса на вредни последици в случая са ирелевантни, доколкото нарушението е формално, а неговото отстраняване след проверката не би могло да се отрази на съставомерността на деянието.

С решението, предмет на касационната проверка, неправилно е намален размерът на наказанието, наложено с оспореното пред районния съд наказателно постановление. Наказващият орган е наложил имуществена санкция в минималния, предвиден в нормата на чл. 132, ал.1 от ЗОП, размер от 1000 лева. В нарушение на чл. 27 от ЗАНН, РС е определил наказание в размер, по-нисък от предвидения в цитираната норма. Доколкото обаче липсва съответна жалба от наказващия орган, не е налице и процесуална възможност за отстраняване на допуснатото нарушение на материалния закон.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за допуснати в първоинстанционното производство съществени процесуални нарушения. Както в акта, така и в наказателното постановление, подробно са описани обстоятелствата, при които нарушението е извършено и същото е достатъчно ясно индивидуализирано. Що се отнася до нарушението на чл.52 от ЗАНН, установяващ срока за произнасяне на наказващия орган, следва да се отбележи, че този срок е инструктивен и неспазването му не съставлява съществено нарушение на процесуалните правила, респ. не представлява основание за отмяна на наказателното постановление.

По изложените съображения съдът приема, че не са налице релевираните касационни основания и обжалваното решение, като постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 48 от 19.12.2014 г. по НАХ дело № 228/2014 г. по описа на Районен съд- Малко Търново.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.