О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

90/20.01.2014 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на двадесети януари, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. 97/2014 година,

 

Производството е по глава ХV раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по искане на „Голдън бъг” ЕООД – Несебър с ЕИК 102060805 и посочен съдебен адрес – град *** представлявано от инженер С.М.А. - управител, да се издаде разпореждане с което да се разпореди на Община Несебър да бъдат прекратени описани незаконосъобразни действия.

С разпореждане № 7374/21.12.2013 година по адм.д. № 2998/2013 година настоящият съдебен състав се е произнесъл по искане на „Голдън бъг” ЕООД за преустановяване на незаконосъобразни фактически действия на служители на Община Несебър. Разпореждането не е влязло в сила, тъй като е оспорено от Община Несебър пред Върховен административен съд.

След като съпостави твърденията на дружеството и доказателствата по настоящото дело, от една страна, и съдържанието на разпореждане № 7374/21.12.2013 година по адм.д. № 2998/2013 година (лист 15-17) – от друга, съдът приема, че е налице идентичност на страните и предмета на спора. От „Голдън бъг” ЕООД не се твърди настъпването на нови/различни обстоятелства от тези, по които съдът се е произнесъл, затова и искането е недопустимо, на основание чл. 159 т.7 във връзка с чл.254 ал.2, чл. 236 и чл. 228 от АПК.

По изложените съображения, на основание чл.159 т.7 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане на „Голдън бъг” ЕООД – Несебър с ЕИК 102060805 и посочен съдебен адрес – град *** представлявано от инженер С.М.А. - управител, да се издаде разпореждане с което да се разпореди на Община Несебър да бъдат прекратени описани незаконосъобразни действия.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 97/2014 година по описа на Административен съд Бургас.

           

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС - в седемдневен срок от съобщаването му.

 

                                                                      

 

СЪДИЯ: