ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 215          Година 25.01.2013      Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, десети състав на двадесет и пети януари две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева дело номер 97 по описа за 2013  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Тригон Енерджи” ООД, гр.***, представлявано от Г.Д.И. срещу удостоверение № 93/07.10.2011г. издадено от главния архитект на община Созопол, с което на основание чл.177, ал.3 от ЗУТ се въвежда в експлоатация строеж „Хотелска сгради и външен водопровод” изграден в УПИ ХVІІ-226, кв.18 по плана на гр.Созопол, с възложител „Трансвагон Комерс Холдинг” АД, гр.Бургас, Северна промишлена зона, Разтоварна гара Вл.Павлов. В жалбата се сочи, че дружеството е строител на сградата и в това си качество, съгласно ч.147 от АПК има правен интерес да оспори административния акт, с който се нарушават правата и законните му интереси.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид жалбата, изложените в нея основания и приложените по делото доказателства, намира направеното оспорване за недопустимо по следните съображения:

С удостоверение № 93/07.10.2011г. на главния архитект на община Созопол на основание чл.177, ал.3 от ЗУТ и искане от възложителя „Трансвагон Комерс Холдинг” АД, гр.Бургас се въвежда в експлоатация Хотелска сгради и външен водопровод” изграден в УПИ ХVІІ-226, кв.18 по плана на гр.Созопол.

Производството по издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, съгласно чл.177, ал.1-3 от ЗУТ, се развива само между компетентния административен орган и възложителят на строежа, като не е предвидена възможност за участие на заинтересувани страни. Жалбоподателят не твърди и не представят доказателства, че има право на собственост върху недвижимия имот в който е извършено строителството, както и че е собственик на строежа който е въведен в експлоатация с оспореното удостоверение, поради което няма качеството на възложител на същия, по смисъла на чл.161 от ЗУТ и няма правен интерес от обжалването му.

Наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за подаването на жалба, която предпоставка обуславя правото на едно лице да оспори съответния административен акт. За нейното наличие съдът е длъжен да следи служебно и след като жалбоподателя не е заинтересувано лица по смисъла на закона в производството по издаване и оспорване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, то жалбата му е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.4 от АПК, във връзка с чл.228 от ЗУТ, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Тригон Енерджи” ООД, гр.***, представлявано от Г.Д.И. против удостоверение № 93/07.10.2011г., за въвеждане в експлоатация на строеж „Хотелска сгради и външен водопровод” изграден в УПИ ХVІІ-226, кв.18 по плана на гр.Созопол, издадено от главния архитект на община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 97 по описа за 2013г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: